Projektinformation

Projekttitel:
Lignin depolymerisering till bränslekomponenter genom katalytisk hydrogenering
Projekttitel (eng):
Lignin depolymerization to fuel components by catalytic hydrotreatment
Project manager:
Louise Olsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47511-1
Projektstart:
2019-01-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20191 219 000 kr
20201 239 000 kr
20211 239 000 kr
20221 239 000 kr
Total:4 936 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Biodrivmedelsprogrammet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Jonas Lindmark
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att producera förnyelsebara bränslen från lignin med hjälp av katalytisk hydrodeoxygenering (HDO). I projektet används kraftlignin som är en industriellt tillgänglig råvara. Då kraftlignin innehåller olika potentiella katalysatorgifter inklusive svavel-, alkali- och jordalkalimetaller omfattar projektet utveckling av katalysatorer som har ökad tålighet för dessa gifter. Projektet inkluderar också utveckling av kinetikmodeller för ligninnedbrytning som kan användas för katalysatorutveckling genom att utforska reaktionsmekanismerna och i slutändan kan användas för dimensionering och utformning av processerna. Energimyndigheten bedömer att projektet angriper ett relevant och utmanande processteg med potential till förbättringar. Projektet har en tydlig målformulering och projektgruppen en hög vetenskaplig excellens vilket gör att genomförbarhet bedöms som mycket god. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv. Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att bevilja stöd till projektet.
Ärendesammanfattning (eng):
There are large amount of lignin available and is anticipated to grow significantly with future bio-refineries. Thus there is a huge potential for producing large amounts of bio fuels if the technical issues are solved. A new and promising technique for this is catalytic hydrotreatment of lignin that offers advantages including lower char formation and milder operating conditions. This project will further investigate the full potential of this process and its possibility for maturation to industrial adoption by focusing on its use with industrially available feedstocks like Kraft lignin, that contain various potential catalyst poisons including sulfur, alkali and alkaline earth metals. Based on the understanding novel and improved catalysts will be developed. In addition, it will include developing kinetic models for the lignin decomposition that can guide the development of catalysts by exploring reaction mechanisms and ultimately may be used for the sizing and design of processes.