Projektinformation

Projekttitel:
Låg GWP köldmedier för högtemperaturvärmepumpar
Projekttitel (eng):
Low Global Warming Potential Refrigerants for high temperature heat pumps
Project manager:
Rahmatollah Khodabandeh
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
48257-1
Projektstart:
2019-10-03
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2019505 000 kr
2020940 000 kr
2021530 000 kr
Total:1 975 000 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att ta fram underlag och förutsättningar för högtemperaturvärmepumpar med låg GWP köldmedier vid utfasning av köldmedier med hög GWP. Fokus kommer att ligga på högtemperaturvärmepumpar, krav som ställs på säkerhetsutrustning, komponenter och anläggningens energiprestanda med nya låg GWP köldmedier. Köldmedier för högtemperaturapplikationer kommer att utvärderas liksom praktiska krav på kompressorer och kringutrustning. Energimyndigheten bedömer att projektet tar upp ett mycket relevant område inte bara inom nationell och internationell forskning utan även för industriell användning inom området. Projektet har möjlighet att bidra till två av programmets effektmål: ”Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan” och ”Innovation för jobb och klimat”.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims to develop an understanding for high-temperature heat pumps with low GWP refrigerants when phasing out refrigerants with high GWP. The focus will be on high-temperature heat pumps, requirements for safety equipment, components and the equipment's energy performance with new low GWP refrigerants. Refrigerants for high temperature applications will be evaluated as well as practical requirements for compressors and support equipment. The Swedish Energy Agency considers that the project covers a relevant area not only in national and international research but also for industrial use in the area. The project has the opportunity to contribute to two of the program's goals: "Heat and cooling are used in a resource efficient way with minimal environmental impact" and "Innovation for jobs and climate".