Projektinformation

Projekttitel:
Västra Götaland - En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad
Projekttitel (eng):
Västra Götaland - A pilot for sustainable wind power expansion
Project manager:
Fredrik Dolff Dahlström
Organisation:
Västra Götalandsregionen
Projektnummer:
50363-1
Projektstart:
2020-03-16
Projektslut:
2020-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020412 508 kr
Total:412 508 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
77 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Västra Götalandsregionen har en mångårig erfarenhet av att hantera planering, tillstånd och kunskapsspridning. I projektet kommer det att tas fram och testas metoder för planering och hantering av målkonflikter kopplat till vindkraft. En bild över länets geografiska förutsättningar för vindkraft utifrån olämpliga områden och områden med olika stora målkonflikter kommer också att skapas. Hanteringen av målkonflikter kommer att göras i samverkan med lokala och regionala aktörer. Sedan genomförs olika viktningar av intressen som testas och jämförs i olika scenarier och i rumsliga analyser för att uppskatta möjliga områden. Behovet av regionala vägval kommer bidra med viktig kunskap inför det fortsätta arbetet med en regional fördelning för hållbar vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
Västra Götaland is the county with the largest production of electricity from wind power and there is a long experience of managing planning, permits and knowledge sharing. There is a strong connection to the wind industry in the county and a long-term exchange of experience with the academy in energy issues and specific wind power. The project will develop methods is tested for planning and managing target conflicts connected to wind power. The project will create an picture of the county's geographical conditions for wind power based on unsuitable areas and areas with various conflicts. The management of conflicts will be done in collaboration with local and regional stakeholders. Then different weightings of interests are tested and compared in different scenarios and in spatial analyzes to estimate possible areas. The need for regional road choices will contribute with important knowledge before continuing work on a regional distribution for sustainable wind power.