Projektinformation

Projekttitel:
Planera i medvind – vindbruksplanering för lokal förankring.
Projekttitel (eng):
Planning in tailwind – wind power planning for local anchoring.
Project manager:
Maria Jepson
Organisation:
Länsstyrelsen i Värmlands län
Projektnummer:
50918-1
Projektstart:
2020-09-15
Projektslut:
2022-12-30
Budget:
ÅrBeviljat
2020480 743 kr
2021345 257 kr
2022249 700 kr
Total:1 075 700 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
Betydelsen av lokal planering och förankring av vindkraft ökar i takt med att allt mer ny elproduktion behöver etableras i linje med det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion. Detta projekt syftar till att stimulera kommunerna i Värmland till ett aktivt arbete med vindbruksplanering så att intresse- och målkonflikter kan hanteras i ett tidigt skede och den lokala förankringen av vindkraft ökar. Syftet ska uppnås genom kunskapshöjande insatser om energiomställningen, utveckling av metoder och arbetssätt för medborgardialog och intresseavvägningar, samt erfarenhetsutbyte och samverkan mellan relevanta aktörer. Den förväntade effekten är väl förankrade och väl lokaliserade vindkraftsetableringar som ökar takten i energiomställningen.
Ärendesammanfattning (eng):
The importance of local planning and anchoring of wind power will become increasingly important as more and more new electricity production needs to be established in line with the national goal of 100 percent renewable electricity production. This project aims to stimulate the municipalities in Värmland to actively work with wind power planning to manage conflicts of interest at an early stage and increase local anchoring. The aim will be achieved through knowledge-enhancing efforts on energy conversion, developing methods for citizen dialogue and balance of interests, as well as exchange of experiences and collaboration between relevant actors. The effect will be well-established and well-located wind power establishments that increase the pace of the energy conversion.