Projektinformation

Projekttitel:
Kunskapsinsatser för ökad lokal solelsproduktion i Malmö
Projekttitel (eng):
Increased local solar electricity production in Malmö
Project manager:
Erik Ormegard
Organisation:
Malmö kommun
Projektnummer:
50923-1
Projektstart:
2020-09-01
Projektslut:
2022-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2020849 556 kr
2021642 615 kr
2022504 688 kr
Total:1 996 859 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
År 2030 ska Malmö försörjas av förnybar energi till 100% och målsättningen är att 15% ska utgöras av solenergi. Idag är dock solenergiandelen bara 0,05% av den totala energianvändningen. Det finns en teoretiskt stor potential till ökad lokal energiproduktion genom utbyggnad av solkraft som idag inte utnyttjas. Projektet syftar till att undersöka hur kommunen kan bidra till att nå potentialen för utbyggnad av solkraft, i egen regi men också i rollen som myndighet och som möjliggörare. En konceptuell modell ska tas fram som visar orsakssamband mellan aktörer, marknad och teknik, hur olika aspekter hänger ihop och hur de påverkar varandra. Analys av modellen ska visa på nyttor, hinder och intressekonflikter som uppstår vid installation av solceller. Ur detta tas möjliga arbetssätt och dialogformer för att uppnå en samexistens mellan lokal produktion av solel och andra intressen fram. Detta ska förankras och testas i Malmö stads arbetssätt genom dialogsprocess och kunskapshöjande initiativ
Ärendesammanfattning (eng):
In 2030 Malmö will run on 100% renewable energy, of which 15% solar energy. At present though, the solar energy produced is only 0,05% of the city’s total energy consumption. Studies show that there is a huge potential for solar energy, which is not exploited now; therefore, the need to research on how the municipality can contribute to reach the solar energy goal, both as an authority and a facilitator. In this project a conceptual model will be developed to define and understand how the structure of the trade world, policies, legal framework and business models interact as a system. The results from the analysis will identify barriers and conflicts of interest that arise when installing solar panels, possible ways of working and forms of dialogue to reach a co-existence between the local production of solar energy and other interests. This will be implemented and tested in the work routines of the City of Malmö through dialogue and knowledge-promoting initiatives.