Projektinformation

Projekttitel:
Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet
Projekttitel (eng):
Regional dialogues on the potential of renewable electricity generation to unburden the transmission grid
Project manager:
Sandra Selander
Organisation:
Länsstyrelsen i Skåne Län
Projektnummer:
50932-1
Projektstart:
2020-10-01
Projektslut:
2022-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2020959 505 kr
2021444 845 kr
2022755 682 kr
Total:2 160 032 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
96 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
Den klimatdrivna energiomställningen medför att elnätet ska hantera en större andel variabel elproduktion från förnybara energikällor samtidigt som en ökad elektrifiering leder till nya användningsmönster. Det finns idag kunskap om hur vindkraft och solkraft kan integreras för att bidra till ett mer robust elsystem. Samtidigt pekar alltmer på att nödvändig samverkan för implementering saknas hos nyckelaktörer. Ansökan utgår från ett identifierat samverkansbehov mellan å ena sidan elproducenter och nätplanerare och å andra sidan samhällsplanerare och andra aktörer inom den lokala offentliga sektorn. Genom ett antal workshops och seminarier ges nyckelaktörer en perspektivförståelse för andras arbetssätt vilket skapar förutsättningar för kommuner och andra systemanvändare att bidra konstruktivt till nätutvecklingsplaner samtidigt som elnät- och elproduktionsbolag kan bidra med systemperspektiv i den fysiska planeringen vilket kan underlätta i arbetet med exempelvis översiktsplanering.
Ärendesammanfattning (eng):
The climate-driven energy transition implies that the grid needs to handle a larger proportion of variable electricity production from renewable energy sources while increased electrification results in new consumption patterns. Despite the knowledge on how wind and solar power can be integrated to contribute to a more robust electricity system there is still no coherent strategy on electrification and the integration of renewable energy to the grid. The project starts off by identifying a need for deeper collaboration between, on the one hand, electricity producers and grid planners and on the other hand community planners and other actors in the local public sector. By providing actors with a better understanding of others’ goals and working methods the project is expected to enable system users to contribute constructively to grid development plans while electricity grid- and production companies can contribute with new perspectives in the physical planning process.