Projektinformation

Projekttitel:
”I med och motvind” - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län
Projekttitel (eng):
”No matter where it blows”. A project to create dialog and collaboration on windfarms in the Gävleborg region.
Project manager:
Jenny Breslin
Organisation:
HELA SVERIGE SKA LEVA X-ING GÄVLEBORG
Projektnummer:
50935-1
Projektstart:
2020-09-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020669 864 kr
2021507 594 kr
2022817 433 kr
Total:1 994 891 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
- Projektet erbjuder en neutral part som kan främja faktabaserad information, skapa mötesplatser och dialog för alla parter inblandade i länets vindkraftsetableringar. Beslut och uppfattningar bör föregås av tydlighet kring varje parks unika förutsättningar. Genom främjandet av dialog och transparens motverkar onödiga konflikter där etableringar har motstående intressen. Visionen är att en beslutad vindkraftsetablering ska ha lokal acceptans och ses som en möjlighet för bygden både under byggtid och produktionstid, samtidigt som en park med olämplig placering avstyrs på faktabaserade grunder. Efter projektets slut ska det i länet finnas naturliga nätverk, högre kunskapsnivå och medvetenhet kring möjligheter och problem, upplevelse av delaktighet hos närboende, en processmall och informationsfolder som lättillgängligt stöd för alla parter, fler arbetstillfällen inom vindkraftsektorn i länet och större ekonomisk nytta hos lokala entreprenörer av de vindparker som väl etableras.
Ärendesammanfattning (eng):
- The project wants to offer a neutral party that can promote fact-based information, create meetings and dialogue for all parties involved in the county's wind power establishments. Decisions and perceptions should be preceded by clarity about each park's unique conditions, and through the promotion of dialogue and transparency counteract unnecessary conflicts where establishments have conflicting interests. The vision is that a decided wind power project should have local acceptance and be seen as an opportunity for the village both during construction time and production time, while at the same time a park with inappropriate placement is rejected on fact-based grounds. After the end of the project, there will be natural networks in the county, a higher level of knowledge and awareness of opportunities and problems, experience of participation by local residents, a process template and information leaflets that are easily accessible support for all parties, more jobs in the wind powe