Projektinformation

Projekttitel:
Fånga vinden i Sydost
Projekttitel (eng):
Catch the wind
Project manager:
Pierre Ståhl
Organisation:
Energikontor Sydost AB
Projektnummer:
50945-1
Projektstart:
2020-09-01
Projektslut:
2022-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2020863 199 kr
2021646 801 kr
2022778 000 kr
Total:2 288 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Jonas Bjärnstedt
Ärendesammanfattning:
Projektet bidrar till att skapa förståelse för de hinder som finns för en utbyggnad av vindkraft i Sydost och ökar samverkan och möjlighet till samexistens mellan olika intressen. Hinder för en utbyggnad fram till idag analyseras och förslag till lösningar utvecklas. Analysen ligger till grund för de dialoger om samexistens som projektet kommer att anordna. Potential för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt sammanställs. Ett kartverktyg tas fram för att underlätta översiktlig planering. Möjlighet att bilda nätverk som kan fortsätta träffas efter detta projekts slut undersöks. Dialoger genomförs med Försvarsmakten, kommuner, myndigheter ansvariga för civilförsvaret samt andra intressen som identifierats där möjligheter till bättre samexistens diskuteras. Förslag på åtgärder som kan öka andelen vindkraftsel stäms av vid dialogerna, sammanställs och kommuniceras till berörda målgrupper. Projektets mål är att öka andelen förnybar el producerad i Sydost.
Ärendesammanfattning (eng):
The project helps to create an understanding of the potential and obstacles that exist for an expansion of wind power in Southeast Sweden. Obstacles to an expansion up to today are being analysed and proposals for solutions are being developed. The analyses form the basis for the dialogues on coexistence that the project will organize. Potential for wind power based on municipal plans and planned projects are compiled. A tool is developed to facilitate overview planning and analysis. Dialogues are conducted with the Swedish Armed Forces, municipalities and other interests identified, where opportunities for better coexistence are discussed. Proposals for measures that can increase the amount of wind power are compiled and communicated to the relevant target groups. The project is carried out in collaboration between the Energy Agency for Southeast Sweden and the three county administrative boards in the Southeast. The aim of the project is to increase the share of renewable, energy.