Projektinformation

Projekttitel:
Integrering av regionala koldioxidbudgetar i regional klimatpolitik
Projekttitel (eng):
Integration of regional carbon budgets into regional climate policy
Project manager:
Magdalena Maria Kuchler
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
51920-1
Projektstart:
2021-11-01
Projektslut:
2025-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
2021311 301 kr
20221 682 879 kr
20231 626 278 kr
20241 542 022 kr
2025805 911 kr
Total:5 968 391 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Josefin Thoresson
Ärendesammanfattning:
Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap om den roll svenska län kan spela i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Detta sker genom att projektet tillsammans med tre utvalda län undersöker integreringen av ett koldioxidbudgetmål i den regionala klimatpolitiken såväl som bredare regionala politiska mål och strategier. Projektet utgår från de regionala koldioxidbudgetar som tagits fram för Västra Götaland, Västerbotten och Östergötlands län och undersöker frågeställningen med hjälp av workshops med intressenter, intervjuer och dokumentstudier vilket resulterar i en jämförelse mellan länen. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till programmets mål.
Ärendesammanfattning (eng):
The main objective of the project is to increase the understanding of the role counties can play in the rapid transition to a carbon-neutral society. Together with three selected Swedish counties, the project investigates the process of integrating carbon budget targets into regional climate policy and broader regional public policy goals. The project’s point of departure consists of regional carbon budgets developed for Västra Götaland, Västerbotten, and Östergötland counties and the differences and similarities between these counties are investigated through stakeholder workshops, interviews and document studies.