Projektinformation

Projekttitel:
De framväxande fissions- och fusionsteknologiernas innovationssystem
Projekttitel (eng):
Innovation systems of emerging fission and fusion technologies
Koordinator:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Diarienummer:
2023-204757
Projektnummer:
P2023-01200
Projektstart:
2024-05-01
Projektslut:
2027-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20241 396 639 kr
2025607 896 kr
20261 239 785 kr
20271 395 146 kr
Total:4 639 466 kr
Program:
Framtidens elsystem
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Projektsammanfattning:
Fokus på klimatomställning och energisäkerhet har tillsammans med kontinuerlig teknisk utveckling lett till ett förnyat intresse för kärnkraft. Etablerad kärnkraftteknik begränsas dock av långa byggtider, höga initiala kostnader, långsamt lärande och politisk risk. Små modulära reaktorer (SMR) kan potentiellt öppna en ny utvecklingsbana för fissionsreaktorer, och fusion skulle kunna öppna ett helt nytt område för innovation och industriell utveckling. För att förverkliga sådana visioner måste inte bara tekniska problem lösas. Även en bred uppsättning ekonomiska och institutionella hinder relaterade till utvecklingen av nya värdekedjor behöver hanteras. Detta doktorandprojekt på Chalmers, i samarbete med RISE, tillämpar ramverket för teknologiska innovationssystem (TIS) för att identifiera hinder och drivkrafter i olika delar av de framväxande sociotekniska systemen kring SMR-teknik och fusionsreaktorer i syfte att ge insikter och överblick till beslutsfattare i politik och industri.
Energimyndighetens andel:
100 %