Projektinformation

Projekttitel:
Återskapande av grunda sjöbottnar – en ny chans för biodiversitet och hållbar energiproduktion i regleringsmagasin?
Projekttitel (eng):
Recreating shallow bottom habitats - a measure benefiting biodiversity and sustainable energy production in regulated lakes?
Koordinator:
Sveriges lantbruksuniversitet
Diarienummer:
2023-204875
Projektnummer:
P2023-01297
Projektstart:
2024-05-01
Projektslut:
2027-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20243 236 380 kr
20253 864 444 kr
20263 204 721 kr
20273 668 450 kr
Total:13 973 995 kr
Program:
Framtidens elsystem
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Projektsammanfattning:
Vattenkraften är avgörande för Sveriges elförsörjning och omställningen till ett fossilfritt samhälle men har samtidigt en stark negativ påverkan på ekosystemen i reglerade vattendrag. Dagens ansträngningar för att minska miljöpåverkan fokuserar på strömmande vatten, medan sjömiljöer får väldigt lite uppmärksamhet. I regleringsmagasin har de ekologiskt viktiga grunda bottnarna blivit förstörda av onaturliga vattenståndsfluktuationer och det finns ett stort behov av innovativa åtgärder som kan återställa funktion och biodiversitet hos dessa. I projektet kommer att utvecklas 3 nya metoder för att återskapa påverkade livsmiljöer och deras funktioner; i) artificiella flytande bottnar, ii) trösklar i magasin som förhindrar torrläggning, iii) små flytande öar som skapar häckningsplatser för fåglar. Dessutom kommer att undersökas hur växter, alger, bottenlevande djur, fisk, fåglar och biodiversitet gynnas av de nya strukturerna för att utvärdera om åtgärderna bör användas på en större skala.
Energimyndighetens andel:
68 %