Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Stöd från andra aktörer EU. Ansökan gör du direkt till respektive program eller organisation.

 • EU:s innovationsfond

  Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

  EU:s Innovationsfond fokuserar på följande områden:

  • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
  • Infångning och användning av koldioxid
  • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
  • Innovativ produktion av förnybar energi
  • Energilagring

  Inom dessa områden beviljas stöd till mindre projekt (som inte överstiger 7,5 miljoner euro) och till stora projekt (som överstiger 7,5 miljoner euro).

  EU:s innovationsfond (energimyndigheten.se)

  Innovation Fund (europa.eu)

 • Horisont Europa

  Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Här beviljas stöd till grundforskning, tillämpad forskning och innovation, demonstration och samordnings- och stödåtgärder.

  De projekt som beviljas stöd är oftast samarbetsprojekt mellan flera olika organisationer i Europa och ibland med aktörer från länder utanför EU och Europa.

  Vissa projekt kan också rikta sig enbart till enskilda små- och medelstora företag. Områden som Horisont Europa finansierar projekt inom är bland annat: bioekonomi, digitalisering, energi, industri, klimat och mobilitet. Fokus kan också ligga på särskilda insatser som klimatneutrala och smarta städer.

  Horisont Europa (energimyndigheten.se)

  Horisont Europa (vinnova.se)

  Horizon Europe, European Commission (europa.eu)

 • Breakthrough Energy Catalyst

  Genom en överenskommelse mellan EU-kommissionen och Bill Gates startas inom kort det gemensamma partnerskapet Breakthrough Energy Catalyst Programme. Målet är att skala upp viktig klimatsmart teknik och påskynda övergången till hållbara industrier i Europa. Syftet med detta nya partnerskap är att investera i en portfölj med EU-baserade projekt med stort genomslag. Fokus ligger på fyra sektorer som har en stor potential att bidra till att uppnå de ekonomiska och klimatmässiga ambitionerna i den europeiska gröna given:

  • Förnybar vätgas
  • Hållbara flygbränslen
  • Direkt avskiljning av koldioxid från luft
  • Långtidslagring av energi  

  Genomförandet och möjligheten att ta del av satsningen kommer att ske via utlysningar och ansökningar inom ramen för InvestEU:s och Europeiska investeringsbankens verksamheter.

  Partnerskap mellan kommissionen och nätverket Breakthrough Energy (europa.eu)

  EU Request for Proposals On Emerging Climate Technology Projects

 • Europeiska investeringsbanken (EIB)

  EIB arbetar med ett antal olika instrument för att stödja projekt inom energi och klimat. Stödet kan ha olika former (bidrag, lån eller blandfinansiering) och rikta sig till olika målgrupper, till exempel offentlig sektor eller näringslivet.

  What we offer (eib.org)

  Stödet kan också fokusera på olika insatser i form av energieffektiviseringsåtgärder eller en ökad produktion och användning av förnybar energi.

  Energy (eib.org)

 • Interreg - territoriella samarbets­­program

  Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Sverige deltar i 14 av dessa strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  De 14 Interreg-programmen är:

  • Sju gränsregionala program: Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica, Nord, Kolarctic, Central Baltic Programme och South Baltic Programme.
  • Tre transnationella program: Northern Periphery and Arctic Programme, Baltic Sea Region Programme och The North Sea Region Programme.
  • Fyra interregionala program: ESPON, Interact, Interreg Europe och URBACT III.

  Inriktningen för Interregprogrammen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser.

  Interreg ska, precis som övriga fonder inom sammanhållningspolitiken, bidra till de fem målen för EU:s investeringar 2021–2027:

  • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen
  • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete
  • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät
  • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter ochstöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård
  • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

  Territoriella samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden - Tillväxtverket

  Interreg - Eufonder

 • Invest EU

  Invest EU programmet stöder insatser inom fyra områden:

  • Hållbar infrastruktur (bland annat transport och energi)
  • Forskning, innovation och digitalisering
  • Små och medelstora företag
  • Sociala investeringar och kunskap 

  Programmet består av flera olika delar:

  InvestEU Fund

  mobiliserar offentliga och privata investeringar via ’Implementing partners’. Den huvudsakliga samarbetspartnern är EIB.

  InvestEU Fund (europa.eu)

  InvestEU Advisory Hub

  ger tekniskt stöd och hjälp med att förbereda, utveckla, strukturera och implementera projekt. Det kan också ge stöd för kapacitetsuppbyggnad.

  InvestEU Advisory Hub (europa.eu)

  InvestEU Portal

  sammanför investerare och projektägare inom områden som energieffektivisering, förnybar, energi och transport.

  InvestEU Portal (europa.eu)

 • LIFE

  LIFE är EU:s program för miljö- och klimatåtgärder. Sedan 2021 så ingår området ren energiomställning i programmets satsningar. Programmet stödjer samarbetsprojekt med deltagare från flera olika organisationer och flera EU-länder. LIFE fokuserar på följande områden:

  • Uppbyggnad av nationella, regionala och lokala strukturer och ramverk som stödjer övergången till ren energi
  • Att påskynda användning och spridning av teknik, digitalisering, nya tjänster och företagsmodeller och främjande av kunnande på marknaden
  • Attraktiv privat finansiering av hållbar energi
  • Stöd till utveckling av lokala och regionala investeringsprojekt
  • Invånares deltagande i övergången till ren energi

  Projekten ska hjälpa till att överkomma marknadshinder för ökad energieffektivisering, användning av förnybar energi och övergång till en klimatneutral och mer motståndskraftig ekonomi. Projekten kan blanda annat arbeta med kapacitetsuppbyggnad, policies, strategier och regelverk för att underlätta implementeringen av EU:s lagstiftning på energiområdet.

  Clean Energy Transition (europa.eu)

  LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt (naturvardsverket.se)

 • Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning

  Regionalfonden har flera regionala programområden där projektområden väljs ut regionalt och ett Nationellt regionalfondsprogram. Det nationella regionalfondsprogrammet är indelat i olika delar t.ex. klimatomställning och hållbar urban utveckling. Det finansierar projekt inom områdena 

  1. Ett smartare Europa
  2. Ett grönare Europa.

  EU-program - Tillväxtverket

   

  Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp i landet. Pengarna ska hjälpa till att minska utsläppen och tackla utmaningarna som följer med omställningen.

  Pengarna ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

  De industrier och regioner som är föreslagna att omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond är:

  • Stålindustrin i Norrbotten
  • Mineralindustrin på Gotland
  • Metallindustrin i Västerbotten.

  Fonden för en rättvis omställning