Hållbar affärsutveckling

Energimyndighetens program för Hållbar affärsutveckling ska stödja att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Programmets vision är att innovationer från svenska företag på ett tydligt sätt bidrar till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Programmet avser att leda till att svenska företag utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter och tjänster som bidrar till energi- och klimat-, samt näringspolitiska mål.

Vid utveckling av nya lösningar finns ofta barriärer för att dessa ska kunna implementeras brett på marknaden. Genom finansiering av projekt och andra aktiviteter riktade till små och medelstora innovativa företag, ska programmet bidra till att reducera dessa barriärer.

Programmets huvudsakliga finansiella stöd sker genom utlysningar, mer information om dessa finns under ”Utlysningar”.

Förutom genom ekonomiskt stöd till företag och organisationer bidrar programmet till att stärka förutsättningar för ett hållbart entreprenörskap genom att stödja samverkan lokalt och regionalt. Avsikten är att accelerera kommersialisering av forskningsresultat samt underlätta möten mellan forskare, företag, investerare och andra innovationsfrämjande organisationer. Mer information om dessa aktiviteter finns under ”Övriga insatser”.