Samarbeten under Parisavtalet

Energimyndigheten arbetar med att utveckla internationella klimatsamarbeten under Parisavtalets artikel 6. I arbetet ingår både att etablera avtal och att identifiera aktiviteter som kan bidra till minskade utsläpp.

I dag har Sverige genom Energimyndigheten avtal med ett antal länder om samarbete under Parisavtalet. Utöver dessa har vi löpande dialog om att ingå samarbete med flera andra länder. Vi har även samarbeten med olika internationella organisationer.

Ghana

Sverige har ett bilateralt avtal med Ghana om samarbete under Parisavtalets artikel 6.2.

Bilateral framework agreement article 6.2 between Sweden and Ghana (pdf, på engelska)

+

Solcellsanläggningar med batterilagring

Projektet installerar takmonterade solceller med tillhörande batterilagring på kommersiella och industriella anläggningar runtom i Ghana. Solenergin minskar behovet av dieseldrivna generatorer och nätburen elektricitet samtidigt som det kan påskynda utvecklingen av solenergi och energilagring i landet. Projektet förväntas resultera i minskade utsläpp på cirka 165 000 ton koldioxid till och med 2030. Dessutom skapar projektet mednyttor i form av arbetstillfällen och skräddarsydd utbildning till kvinnor.

Faktablad om projektet med solcellsanläggningar med batterilagring i Ghana (pdf, på engelska)

Nepal

Sverige har ett samförståndsavtal med Nepal om samarbete under Parisavtalets artikel 6.2.

Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation under Article 6 of the Paris Agreement 2022-06-01 (pdf, på engelska)

Dominikanska republiken

Sverige har ett samförståndsavtal med Dominikanska republiken om samarbete under Parisavtalets artikel 6.2.

Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation under Article 6 of the Paris Agreement 2022-06-03 (pdf, på engelska)

Schweiz

Sverige har ett samförståndsavtal med Schweiz om ett pilotsamarbete under Parisavtalets artikel 6. Samarbetet syftar till att undersöka möjligheterna till handel med negativa utsläpp (till exempel från bio-CCS) i båda riktningar mellan länderna.

Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation under Article 6 of the Paris Agreement 2023-12-09 (pdf, på engelska)

Världsbanken

Energimyndigheten samarbetar med Världsbanken genom olika typer av initiativ. Initiativen bidrar på olika sätt till att främja utvecklingen av internationell utsläppshandel och prissättning av växthusgaser.

Världsbanken (World Bank, på engelska)

+

Transformative Carbon Asset Facility

Transformative Carbon Asset Facility är en fond som finansierar utsläppsminskningar i medelinkomstländer. Energimyndigheten bidrar med finansiering till fonden i utbyte mot att utsläppsenheter överförs till Sverige i enlighet med Parisavtalets regelverk.

Transformative Carbon Asset Facility (på engelska)

Slopade subventioner för naturgas i Uzbekistan

Uzbekistan subventionerar naturgas till sin befolkning, vilket leder till överkonsumtion och är skadligt för klimatet. Samtidigt riskerar höjda energipriser att slå hårt mot låginkomsttagare i landet vid en reform av subventionerna. Transformative Carbon Asset Facility finansierar därför ett program för att underlätta att ta bort subventionerna, bland annat genom att kompensera ekonomiskt utsatta grupper. Syftet med projektet är att säkerställa en hållbar omställning till förnybar energi i landet.

De minskade subventionerna beräknas leda till minskade utsläpp av 60 miljoner ton koldioxidekvivalenter. TCAF-programmet pågår under perioden 2024-2026 och under den perioden väntas 177 500 ton av utsläppsminskningarna från projektet kunna överföras till Sverige i enligt med Parisavtalets regler.

Uzbekistan to Cut Fossil Fuel Subsidies and Reduce Emissions with Support from the World Bank

+

Partnership for Market Implementation

Energimyndigheten stödjer programmet Partnership for Market Implementation, som handlar om kunskapsutbyte och som syftar till att underlätta för länder med snabbt växande ekonomier att prissätta utsläpp av växthusgaser. Konkret sker detta genom att länder får finansiellt stöd för att införa någon typ av prissättande åtgärd, till exempel en utsläppsskatt eller ett system för handel med utsläppsrätter. Programmet arbetar även med att sprida kunskap om internationell utsläppshandel under Parisavtalets artikel 6. Partnership for Market Implementation pågår under perioden 2021-2030.

Partnership for Market Implementation (engelska)

+

Climate Warehouse

Inom initiativet Climate Warehouse samarbetar offentliga och privata aktörer med att utveckla system för att kunna registrera och spåra transaktioner på den internationella utsläppsmarknaden. Energimyndigheten stödjer initiativet med under perioden 2018-2024.

Climate Warehouse (på engelska)

+

Carbon Initiative for Development

Carbon Initiative for Development är en fond som finansierar utsläppsminskningar och kapacitetsutveckling i låginkomstländer. Fonden etablerades 2013 och arbetade från början i enlighet med regelverket för Kyotoprokollets Clean Development Mechanism. Sedan några år tillbaka arbetar man med att anpassa fondprojekten så att utsläppskrediter kan utfärdas och överföras i enlighet med Parisavtalets artikel 6. Fonden löper fram till år 2025.

Carbon Initiative for Development (på engelska)

Asiatiska utvecklingsbanken

Energimyndighetens samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken fokuserar på förvärv av utsläppsenheter och kapacitetsuppbyggnad i syfte att förbereda länder för utsläppshandel under Parisavtalets artikel 6.

Asiatiska utvecklingsbanken (Asian Development Bank, på engelska)

+

Climate Action Catalyst Fund (CACF)

Climate Action Catalyst Fund är en fond som finansierar utsläppsminskningar i Asien. Energimyndigheten är den första deltagaren i fonden, som ska finansiera utsläppsminskande projekt, varefter utsläppsenheter överförs till Sverige i enlighet med Parisavtalets regelverk.

+

Article 6 Support Facility

Inom ramen för detta initiativ, som Energimyndigheten finansierar tillsammans med Tyskland, har ett antal länder i Asien fått tillgång till kapacitetsstöd och kunskap om utsläppshandel under Parisavtalets artikel 6.

UNDP

Energimyndighetens samarbete med UNDP fokuserar på förvärv av utsläppsenheter och att facilitera dialog med värdländer om samarbete inom ramen för Parisavtalets artikel 6.

United Nations Development Programme (på engelska)

+

Climate Ambition Raising Through Article 6

Climate Ambition Raising Through Article 6 är ett samarbete mellan UNDP och Energimyndigheten som finansierar utsläppsminskningar i framförallt Afrika söder om Sahara. Energimyndigheten bidrar med finansiering i utbyte mot att utsläppsenheter överförs till Sverige i enlighet med Parisavtalets regelverk.

Global Green Growth Institute

Energimyndighetens samarbete med Global Green Growth Institute fokuserar på kapacitetsutveckling, förvärv av utsläppsenheter och att föra dialog med värdländer om samarbete inom ramen för Parisavtalets artikel 6.

Global Green Growth Institute (på engelska)

+

Mobilizing Article 6 Trading Structures

Programmet ger riktat kapacitetsstöd till länder som vill delta i utsläppshandel under Parisavtalets artikel 6. Hittills har Nepal och Kambodja fått kapacitetsstöd genom. Programmet finansieras enbart av Energimyndigheten.

Article 6 Implementation Partnership

Många aktörer arbetar med att stötta länder att delta i utsläppshandel under Parisavtalets artikel 6 genom kapacitetshöjande insatser. Article 6 Implementation Partnership är ett initiativ från Japan som syftar till att samordna kapacitetshöjande insatser för att undvika duplicering och bidra till effektivare klimatsamarbeten.

Article 6 Implementation Partnership (på engelska)

UNEP Copenhagen Climate Centre

Energimyndigheten stödjer Sustainable Development Initiative, ett gemensamt initiativ som drivs av UNEP Copenhagen Climate Centre och Wuppertal Institute. Initiativet verkar för att Parisavtalets regelverk för utsläppshandel under artikel 6 ska ha höga krav på bidrag till hållbar utveckling.

UNEP Copenhagen Climate Centre (på engelska)

Gold Standard

Energimyndighetens samarbete med Gold Standard handlar om att anpassa arbetssätt och metoder från utsläppshandeln under Kyotoprotokollet till det nya regelverket under Parisavtalet. Det handlar också om att utveckla digitala verktyg för kartläggning och uppföljning av hur utsläppshandel bidrar till hållbar utveckling.

Gold Standard (på engelska)