Utdrag ur belastningsregistret för behörighet till unionsregistret

Enligt EU:s förordning 2019/1122 kan den nationella administratören begära uppgifter från behörig myndighet som ansvarar för belastningsregistret. I Sverige är det Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregisterutdragen.  

Den 15 augusti 2022 trädde ändringen i 16 g § förordningen (1999:1134) om belastningsregister i kraft. Energimyndigheten kan i och med denna ändring begära ut belastningsregisterutdrag från Polismyndigheten.

Ändamålet för att begära utdrag från belastningsregistret är om Energimyndigheten avser att registrera eller har registrerat en person som kontoinnehavare eller ombud i unionsregistret som avses i 19 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser och, om ärendet gäller en juridisk person, firmatecknare för denna.  

 

+

Vad innebär förändringen för aktörer?

Tidigare har aktörerna själva skickat in belastningsregisterutdrag i ett obrutet kuvert till Energimyndigheten. Med denna ändring kommer Energimyndigheten att begära belastningsregisterutdrag från Polismyndigheten. Detta innebär att sökande inte behöver inkomma med ett obrutet kuvert från belastningsregistret till Energimyndigheten. Syftet med denna ändring är att underlätta och förenkla administrationen för ombud och kontoinnehavare.

+

Vilka omfattas av kravet om belastningsregisterutdrag?

Energimyndigheten kommer att begära belastningsregisterutdrag vid öppnande och uppdatering av behörighet för handels- och persondepåkonton.

Kravet om belastningsregisterutdrag gäller för firmatecknaren för kontoinnehavaren.

Energimyndigheten kommer även att begära ut belastningsregisterutdrag vid ansökan om nytt ombud och uppdatering av behörighet för kontoombud.

Kravet om belastningsregistretutdrag gäller alla kontoombud oavsett kontotyp i unionsregistret.

+

Hur går det till?

Energimyndigheten skickar en begäran till Polismyndigheten om belastningsregisterutdrag.

Belastningsregisterutdrag makuleras efter att kontot har öppnats i enlighet med registerförordningen 2019/1122. 

+

Vilka brott lämnas ut i belastningsregisterutdraget?

De brott som lämnas ut i belastningsregisterutdraget enligt 16 g § förordning (1999:1134) om belastningsregister  är följande:

  1. 8-11, 14 eller 15 kap. brottsbalken,
  2. skattebrottslagen (1971:69),
  3. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
  4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden,
  5. lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, eller
  6. 6. terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i lagens andra stycke (16a), ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. De belastningsregisterutdrag som Energimyndigheten begär ut kommer efter granskning att makuleras enligt 16 g § i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Förordning (1999:1134) om belastningsregister Svensk författningssamling 1999:1999:1134 t.o.m. SFS 2022:1367 - Riksdagen