Transaktioner och handel

Transaktioner i unionsregistret styrs av ett regelverk. Även om det inte alltid syns i gränssnittet hanteras transaktioner olika beroende av transaktionstyp. Handel med utsläppsrätter kan ske på ett antal olika sätt.

Transaktionstyper

+

Transaktioner mellan konton

Transaktioner av utsläppsrätter kan göras mellan olika typer av konton i EU:s utsläppshandelssystem eller till och från konton  under Kyotoprotokollet samt även till andra utsläppshandelssystem.

Unionsregistret är sammanlänkat med det schweiziska nationella utsläppshandelssystemet från den 1 januari 2020 vilket medför förenklingar vid transaktioner till och från detta handelssystem.

Transaktionerna genomförs av behöriga ombud för den överförande kontoinnehavaren som anger mängden att överföra. Hur snabbt en transaktion genomförs beror på kontotyp och tidsfördröjningar, se kapitlet om Tidsfördröjningar och öppettider. Ett flertal överföringar kräver dubbelt godkännande av ett andra ombud. Alla transaktioner kräver också 2-faktorsautentisering genom lösenord och en engångskod som skickas som SMS (gäller till och med 31 december 2021) eller godkännande via EU login mobilapp.

+

Utfärdande och Tilldelning

Enligt Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser ska Energimyndigheten tilldela utsläppsrätter varje år senast den 30 juni det år som tilldelningen avser. Tilldelningen kan vid vissa fall dröja om Naturvårdsverket avser att fatta ett ändringsbeslut.

I utsläppshandelssystemets fjärde period (2021-2030) utfärdas alla utsläppsrätter på EU-gemensamma konton av Europeiska kommissionen i sin roll som den centrala administratören för unionsregistret. Tilldelning sker gratis efter ansökan till stationära anläggningar och fas 4 är uppdelat i två tilldelningsperioder och två ansökningsomgångar. Tilldelningsperioderna är 2021-2025 och 2026-2030 och stationära anläggningar som är berättigade till gratis tilldelning kan ansöka om detta innan respektive tilldelningsperiod börjar. Mängderna specificeras i nationella fördelningstabeller och baseras på riktmärken.  

Information om gratis tilldelning av utsläppsrätter till stationära anläggningar för fas 4 (2021–2030)

Beslut om gratis tilldelning för perioden 2021-2025 har  fattats av Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tilldelat beslutade utsläppsrätter i unionsregistret. 

I utsläppshandelssystemets tredje period (2013 – 2020) utfärdades alla utsläppsrätter på EU-gemensamma konton av Europeiska kommissionen i sin roll som den centrala administratören för unionsregistret. Mängderna specificerades i nationella fördelningstabeller (NAT = National Allocation Table) och baserades på riktmärken. 

I utsläppshandelssystemets andra period (2008 – 2012) utfärdades och tilldelades utsläppsrätter av medlemsstaterna. Mängderna specificerades i de nationella fördelningstabellerna (NAP = National Allocation Plan) och enheterna förvarades på nationella depåkonton innan de tilldelades.

Den centrala administratören är ansvarig för transaktioner av utsläppsrätter till auktioner och till anläggningar som har rätt till fri tilldelning. Medlemsstaterna är ansvariga för att genomföra tilldelningen.

+

Överlämnande av utsläppsrätter

Senast 30 september varje år måste verksamhetsutövare som ingår i utsläppshandelssystemet i unionsregistret överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläppet för föregående år.

Enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2018/410 (ändringsdirektivet) ska utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 vara giltiga på obestämd tid. För utsläppsrätter utfärdade från den 1 januari 2021 är giltiga för utsläpp från och med den fjärde handelsperiodens första år alltså 2021, enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/112.

Enheterna är märkta i unionsregistret med ETS fas 3 för enheter utfärdade före 2021 och ETS fas 4 för enheter utfärdade från och med 2021.

Det innebär att utsläppsrätter som har utfärdats från och med 2021 inte kan användas för överlämnandet för 2020-års utsläpp. Medan utsläppsrätter utfärdade innan 2021 (ETS fas 3) kan användas för överlämnande under fjärde handelsperioden, alltså från och med utsläppen år 2021.

Vid överlämnandet kan operatörer använda sig av allmänna utsläppsrätter eller utsläppsrätter från luftfartygsoperatörer. Vid överlämnande transaktioner kan även schweiziska utsläppsrätter användas. 

Om en tillräcklig mängd utsläppsrätter inte överlämnas senast 30 september utgår en avgift om 100 EUR per ton utsläpp koldioxidekvivalenter som inte täckts av överlämnandet. Avgiften tar dock inte bort skyldigheten att överlämna samma mängd vid ett senare tillfälle.

+

Borttagning av utsläppsrätter

Deltagare i handelssystemet kan välja att frivilligt ta bort utsläppsrätter, med andra ord permanent föra bort dem från marknaden som en klimatåtgärd. Alla enheter som tas bort försvinner inte utan flyttas av bokföringsskäl till ett särskilt borttagningskonto. Enheter kan aldrig föras tillbaka in på marknaden från borttagningskontot.

Genom att ta bort utsläppsrätter från marknaden minskar antalet tillgängliga utsläppsrätter för utsläpp och i teorin ökar då priset på utsläppen i utsläppsrättssystemet.

Termen för att frivilligt ta bort utsläppsrätter i utsläppshandelssystemet är "borttagning av utsläppsrätter".

+

Transaktioner med internationella reduktionsenheter

Internationella reduktionsenheter (CER/ERU) kan inte överföras mellan olika EU ETS-konton.

Efter den 30 april 2021 är det inte möjligt med inkommande transaktioner till ett EU ETS-konto. Efter detta datum går det endast att annullera/ta bort enheterna eller föra dessa till ett konto utanför EU ETS. Internationella krediter kan hållas på EU-konton fram till den 1 juli 2023.

Internationella reduktionsenheter kan överföras från ett EU ETS-konto till ett persondepåkonto under Kyotoprotokollet. Enheter är tillåtna att hållas på ett konto under Kyotoprotokollet.

+

Inväxling av internationella reduktionsenheter

Fram till den 30 april 2021 var det möjligt för vissa verksamhetsutövare att växla in internationella reduktionsenheter mot allmänna utsläppsrätter.

Inväxlingen kunde göras genom att verksamhetsutövaren växlade in internationella reduktionsenheter, även kallat internationella krediter (CER/ERU), mot utsläppsrätter eller utsläppsrätter för luftfarten.

Mer information om enhetstyper

Hur många reduktionsenheter som fick växlas in mot utsläppsrätter beslutades av Naturvårdsverket med stöd i den så kallade RICE-förordningen.

EU-direktiv och förordningar

Inväxlingen genomfördes med en transaktion i unionsregistret där reduktionsenheterna omvandlades till motsvarande mängd utsläppsrätter (EUA) eller utsläppsrätter för luftfarten (EUAA).

Möjligheten att inväxla reduktionsenheter med ursprung i den första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet försvann den 1 april 2015.

Möjligheten att inväxla reduktionsenheter med ursprung i den andra åtagandeperioden under Kyotoprotokollet försvann den 30 april 2021.

Eventuell oanvänd kvarvarande inväxlingsmängd har efter den 30 april 2021 försvunnit från kontot.

 

Olika sätt att handla med utsläppsrätter

+

Auktionering

Auktionering är ett effektivt sätt att distribuera utsläppsrätter till marknaden. Totalt uppskattade Kommissionen att 57% av den totala mängden allmänna utsläppsrätter (EAU) auktionerades ut i fas 3. Under fas 4 (2021-2030) förblir andelen utsläppsrätter som ska auktioneras ut den samma. Både EUA och EUAAs auktioneras ut. 

För närvarande är European Energy Exchange (EEX) den gemensamma auktionsplattformen. Mer information om auktionsprocessen, inklusive auktionskalendern och avgifter, finns på EEX-webbplats.

Auktioneringen regleras av den s.k. Auktioneringsförordningen. Enligt Auktioneringsförordningen får följande ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner:

a) En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör som har ett verksamhetsutövardepåkonto eller en luftfartygsoperatör som har ett depåkonto, och lägger bud för egen räkning, inbegripet moderföretag, dotterföretag eller anknutna företag som ingår i samma grupp av företag som verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.

b) Värdepappersföretag godkända enligt direktiv 2014/65/EU som lägger bud för egen eller för sina kunders räkning.

c) Kreditinstitut godkända enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (1) som lägger bud för egen eller för sina kunders räkning.

d) Företagsgrupper av personer som förtecknas i led a som lägger bud för egen räkning och fungerar som en agent för sina medlemmar.

e) Offentliga organ eller statligt ägda enheter i medlemsstaterna som kontrollerar någon av de personer som anges i led a.

Mer information om auktionering finns på EU-kommissionens webbplats.

+

Over-the-counter (OTC)

Handel med utsläppsrätter kan ske direkt mellan två parter, även kallat OTC-handel (handel över disk). Exempelvis kan en köpare som har underskott av utsläppsrätter köpa utsläppsrätter av ett företag som har överskott av utsläppsrätter. Handel kan även ske via mäklare (t.ex. banker). I princip kan alla som har ett konto i unionsregistret bedriva OTC-handel.

Kommissionens offentliga webbplats ger tillgång till allmän information om deltagare inom EU ETS som kan tänkas bedriva handel.