Handelskonto

Här får du veta hur du ansöker om att öppna ett handelskonto. 

+

Ansökan för handelskonto

Ansökan för handelskonto görs enklast via Energimyndighetens e-tjänst på Mina sidor. 

Mina sidor

Ansök via Mina sidor

Ansökan för handelskonto sker i flera steg.

 • Först ansöker du om behörighet för att komma in i e-tjänsten. Detta behöver alla som ska vara ombud för kontot göra.
 • Därefter fyller du i ansökningsformuläret och bifogar den dokumentation som krävs för dig som kontoombud. Läs mer under Dokumentation för ombud nedan.
 • Ett av ombuden fyller sedan i ansökningsformuläret för kontoinnehavare och bifogar dokumentation som krävs. Läs mer under Dokumentation för kontoinnehavare nedan.

Steg 1. Ansökan om behörighet till e-tjänsten

 • Logga in på Mina sidor med BankID
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten för handel med utsläppsrätter (EU ETS)
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten.
 • Bifoga fullmakten som gäller för handel med utsläppsrätter
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post när du har fått behörighet.

Steg 2. Fyll i ansökningsformuläret för kontoombud

 • Logga in igen på Mina sidor
 • Fyll i ansökan om nytt kontoombud.
 • Bifoga dokumentation som krävs. Läs om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för ombud nedan.

Steg 3. Fyll i ansökningsformuläret för kontoinnehavaren

 • Logga in igen på Mina sidor
 • Välj ansökan för att öppna ett konto.
 • Bifoga dokumentation som krävs. Läs om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för kontoinnehavare nedan.
+

Har du ingen e-legitimation?

Om du inte har en e-legitimation kan du ansöka om ett konto i unionsregistret genom att posta din ansökan till Energimyndigheten.

Ladda ner ansökningsblankett

På blanketten ska du:

 • fylla i uppgifter om den organisation eller fysiska/juridiska person som är kontoinnehavare,
 • fylla i uppgifter om den person/de personer som ska agera ombud för kontoinnehavaren i unionsregistret,
 • läsa igenom information om hantering av personuppgifter,
 • se till att giltig firmatecknare eller befintligt ombud för din organisation skriver under blanketten.

Det här ska ingå i din ansökan via post till Energimyndigheten:

 • ansökningsblankett,
 • dokumentation som avser kontoinnehavaren,
 • dokumentation som avser den person/de personer som ska vara ombud.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Vill du registrera fler ombud än de tre som ryms i blanketten kan du enklast bara bifoga ytterligare en utskrift av blanketten och enbart fylla i uppgifter om ombuden.

+

Dokumentation för kontoinnehavaren

Tillsammans med ansökan ska du bifoga dokumentation om kontoinnehavaren så att vi på Energimyndigheten kan säkerställa identiteten på kontohavaren.

Följande dokumentation krävs:

 • bevis på kontoinnehavarens identitet
 • bevis på fast adress för kontoinnehavaren
 • bevis på öppet bankkonto för kontoinnehavaren
 • årsredovisning för kontoinnehavaren
 • utdrag ur belastningsregistret för firmatecknare/firmatecknarna (inhämtas av Energimyndigheten)

Läs mer om de olika typerna av dokumentation i de utfällbara flikarna längre ner på sidan.

Skillnaden mellan en fysisk och juridisk person

För att kunna förstå vilka krav som gäller för just den ansökan du arbetar med är det bra att förstå skillnaden mellan fysisk och juridisk person. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.

 

+

Bevis på identitet

Bevis på kontoinnehavarens identitet ska innehålla en kopia på följande:

Juridisk person

 • Kopia av stiftelseurkund för den juridiska personen.
 • Kopia av dokument som styrker registreringen av den juridiska personen (för svenska företag kan detta till exempel innebära utdrag från Bolagsverket).
 • Bekräftelse av momsregistreringsnummer.
 • Information om den juridiska personens verkliga förmånstagare enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG, se rubriken Förtydligande kring verklig förmånstagare för mer information.
 • Namn på den juridiska personens verksamhetsledare med operativt ansvar (t ex verkställande direktör). Om fullmakter för ombud bifogas måste informationen innehålla uppgifter om rätten att underteckna dessa fullmakter för den som signerar.

Fysisk person

Pass eller identitetshandling utfärdad i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) eller annat pass.

Förtydligande kring verklig förmånstagare

Utdrag ur artikel 1 direktiv 2005/60/EG

Den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person för vars räkning en transaktion eller en verksamhet utförs är en verklig förmånstagare. Den verklige förmånstagaren skall åtminstone:

a) för företagsenheter

 1.  innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över en tillräcklig procentandel av aktierna eller rösträtterna i den juridiska enheten, inbegripet genom innehav av innehavaraktier, dock ej ett företag som är noterat på en reglerad marknad och som omfattas av informationsskyldighet som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen eller som är underkastat motsvarande internationella normer; en procentandel på 25 procent + en aktie eller rösträttsandel skall anses tillräcklig för att uppfylla detta kriterium,
 2. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som på annat sätt utövar kontroll över förvaltningen av en juridisk enhet.när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet,innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.

b) när det gäller juridiska enheter, t.ex. stiftelser, och juridiska konstruktioner, exempelvis truster, som förvaltar och fördelar medel:

 1. när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,
 2. när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet,
 3. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.
+

Bevis på fast adress

Bevis på kontoinnehavarens adress ska vara en kopia av följande:

Juridisk person

En handling som styrker den registrerade adressen till den juridiska personen. Om den registrerade adressen redan framgår i dokument som lämnas in för att styrka bevis på identitet behöver inget ytterligare dokument lämnas in för styrkande av adress.

Fysisk person

Bevis som styrker permanent adress (folkbokföringsadress) kan vara en kopia av något av följande:

 • Ett intyg från de lokala myndigheterna som bekräftar personens permanenta adress (gäller om landet där personen är folkbokförd inte kan utfärda identitetshandlingar som innehåller permanent adress).
 • Annat dokument som visar kontoföreträdarens/innehavarens permanenta adress och som i förväg godkänts av Energimyndigheten.
 • Identitetshandling om den innehåller den permanenta adressen eller annan myndighetsutfärdad identitetshandling som visar permanent adress.
+

Bevis på öppet bankkonto

Den sökande måste bifoga bevis på ett öppet bankkonto i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Beviset kan vara en certifierad kopia på kontoutdrag eller ett underskrivet bevis från banken.

+

Årsredovisning

En kopia av årsredovisningen eller den senaste reviderade årsredovisningen ska lämnas in. Om ingen reviderad årsredovisning finns tillgänglig godtar vi en kopia av bokslutet stämplad av skattekontoret eller ekonomichef.

+

Utdrag ur belastningsregistret

Det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för kontoinnehavarens firmatecknare eller för den fysiska personens verkliga huvudman och/eller verksamhetsledare. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Detta görs för att bevara säkerheten i unionsregistret och för att skydda våra kontoinnehavare mot bedrägerier och andra oegentligheter i registret.

Mer information om varför vi inhämtar utdrag ur belastningsregistret

Vill du av någon anledning skicka in belastningsregisterutdraget själv så går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget beställer du från Polisen och ska skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i.

+

Dokumentation för ombud

Dokumentationskraven för ombud enligt Registerförordningen är följande:

 • fullmakt,
 • id-handling (certifierad av Notarius Publicus),
 • utdrag ur belastningsregistret.

Energimyndigheten kontrollerar fast bostadsadress för alla ombud. Om du är bosatt i ett annat land än Sverige ska du skicka in bevis på fast bostadsadress.

Dokumentationen ska lämnas in med ansökan i Mina sidor.

Mina sidor

Fullmakt

Fullmakt ska utfärdas för alla ombud i unionsregistret som inte ensamma har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Kopia av fullmakten bifogas på Mina sidor vid ansökan om behörighet till e-tjänsten Handel med utsläppsrätter. Originalfullmakten behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in originalfullmakten för granskning.

Ladda ner fullmakt

Id-handling

Kopia av id-handling som är certifierad av Notarius Publicus skickas in digitalt via e-tjänsten. Originalet av id-handlingen behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in underlaget för ytterligare granskning.

För alla nya ombud i unionsregistret krävs kopia av giltig id-handling (pass, svenskt körkort eller id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Utdrag ur belastningsregistret

För nya ombud (ej kontrollörer) i unionsregistret krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Mer information om varför vi inhämtar utdrag ur belastningsregistret

Vill du av någon anledning skicka in belastningsregisterutdraget själv så går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget måste skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i och får inte vara äldre än två månader när det inkommer till Energimyndigheten.

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret (polisen.se)

+

Registrering i unionsregistret

Vid ansökan om kontoöppnande behöver du, utöver att skicka in dokumentationen via e-tjänsten, även registrera dig som ombud och ansökan om konto på unionsregistrets webbplats. Om samtliga ombud redan är användare i unionsregistret kan du gå direkt till steg 2.

Registrering i unionsregistret - steg för steg

Du hittar till unionsregistret via länk nedan.

Unionsregistret (europa.eu)

1. Registrering av användare

Som blivande användare behöver du bland annat installera EU Login mobilapp som används vid inloggning och signering av uppgifter i registret. Vi har tagit fram en guide för hur du steg för steg skapar ett användarkonto i unionsregistret.

Guide för skapande av användarkonto i unionsregistret (pdf)

När du har följt guiden för skapande av användarkonto kommer ett URID att genereras för din användare. Ditt URID är alltid synligt uppe till vänster på skärmen när du är inloggad i registret (t.ex. SE123456789).

2. Ansökan om konto

När alla ombud som ska registreras för kontot har fått sina URID:n kan ansökan om konto göras i unionsregistret. Observera att endast ett ombud ska ansöka om kontot för anläggningen, men URID för alla ombud (minst 2) behövs för att knyta de användarna till kontot. Processen beskrivs i kapitel 1, avsnitt 2 i användarmanualen och i instruktionsfilmen Request an Account opening.

Användarmanual och instruktionsfilm

När du öppnar kontot får du välja vilka roller ombuden på kontot ska ha. För full tillgång till kontot väljer du rollen Initiativtagare & godkännare /Process Initiator and Approver.

Mer om ombudsroller

3. Behörighetsnycklar skickas ut

När ansökan om kontoöppnande är godkänd och alla ombud har fått sin dokumentation godkänd kommer behörighetsnycklar att skickas med REK brev till varje ombud. Behörighetsnyckeln behövs för att aktivera användarkontot i unionsregistret.

+

Avgift

För handelskonton och persondepåkonton i den svenska delen av unionsregistret är ansökan om öppnande av konto belagt med en avgift.

Ansökningsavgift

SEK 3600 (ingen moms): Ska vara betald senast 14 dagar från det att ansökan kommit in till Energimyndigheten.

Årsavgift

SEK 2000 (ingen moms): Ska betalas i förskott senast 31 december.

Betalning ska göras till:

Bankkontonummer: 794-5405

Mottagare: Statens Energimyndighet

IBAN: SE7012000000012810104174

SWIFT: DABASESX

Bank: Danske Bank, Box 7523, S-103 92 Stockholm

Märk betalningen med "Unionsregistret" samt den ansökande organisationens namn.

Krav för handelskonton

Ansökan behandlas först när alla uppgifter samt inbetalning av ansökningsavgifter nått Energimyndigheten.

Ett handelskonto behöver ha minst ett ombud med en fast bostadsadress i Sverige.

Gemensamma krav för all typ av dokumentation

För att visa äktheten hos kopior av dokument som skickas in måste de certifieras av en Notarius Publicus. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten och kontaktuppgifter för Notarius Publicus/expedition som legaliserat ska bifogas i ansökan. Dokument som är original behöver inte certifieras av en Notarius Publicus.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Mer om översättning hos Kammarkollegiet

Notarius Publicus

Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och har bland annat i uppgift att hjälpa allmänheten att styrka kopior av handlingar. Hitta din närmaste notarius genom en sökning i din sökmotor eller på din länsstyrelses webbplats.