Enhetstyper

Det finns flera olika enhetstyper inom utsläppshandeln och unionsregistret. Gemensamt för alla enhetstyper är att de motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter.

Vissa enhetstyper kan enbart hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem medan andra bara kan hållas på konton under Kyotoprotokollet. Vissa enhetstyper kan hållas i båda registren.

Nedan finns en tabell som beskriver vilka enheter som kan hållas i vilka register. Under tabellen kan du läsa mer om enhetstyperna.

Enhetstyp

EU ETS
Kyotoregister
EUA
X
EUAA
X
CHU
X
CHUA
X
CER
X (till den 1 juli 2023)
X
ERU
X (till den 1 juli 2023)
X
lCER/tCER
X
RMU
X

Enhetstyper

+

Allmän utsläppsrätt (EUA = European Union Allowance)

Europeisk utsläppsrätt som endast kan hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem. Den enhet som gratis tilldelas verksamhetsutövare, överlämnas vid verksamhetsutövarnas fullgörande och ingår i auktioner. Under den fjärde handelperioden kan EUA användas vid överlämnande av både verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

+

Utsläppsrätt för luftfarten (EUAA = European Union Aviation Allowance)

Europeisk utsläppsrätt som endast kan hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem. Den enhet som gratis tilldelas luftfartygsoperatörer, överlämnas vid luftfartygsoperatörernas fullgörande och ingår i auktioner. Under den fjärde handelperioden kan EUAA användas vid överlämnande av både verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

+

Allmänna schweiziska utsläppsrätter (CHU = Swiss General Unit Allowance)

Dessa utsläppsrätter tilldelas verksamhetsutövare i det schweiziska utsläppshandelssystemet. De kan också användas för överlämnandet i EU:s utsläppshandelssystem av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer vid fullgörande.

+

Schweiziska utsläppsrätter för luftfarten (CHUA = Swiss Aviation Unit Allowance)

Dessa utsläppsrätter tilldelas luftfartygsoperatörer i det schweiziska utsläppshandelssystemet. De kan också användas för överlämnandet i EU:s utsläppshandelssystem av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer vid fullgörande.

+

CER (Certified Emission Reduction)

CER (Certified Emission Reduction) Internationell reduktionsenhet från så kallade CDM-projekt.

Ändringsdirektivet avskaffar användningen av internationella krediter inom EU ETS i den fjärde handelsperioden och därför kommer inga internationella krediter att kunna hållas på EU-konton.

Efter den 30 april 2021 är det inte möjligt med inkommande transaktioner till ett EU ETS-konto. Efter detta datum går det endast att annullera/ta bort enheterna eller föra dessa till ett konto utanför EU ETS.

Internationella krediter kan hållas på EU-konton fram till den 1 juli 2023.   Kontoinnehavare som har internationella krediter på sitt EU-konto efter den 1 juli 2023, kommer att kontaktas och ombeds att ta bort dessa enheter. Om enheterna inte tas bort, kommer Energimyndigheten inom 40 dagar att ta bort enheterna från respektive EU-konto.

EU:s utsläppshandelssystem tillåter inte alla typer av enheter, det är köparens ansvar att undersöka om enheten kan föras till ett konto i utsläppshandelssystemet.

+

ERU (Emission Reduction Unit)

Internationell reduktionsenhet från så kallade JI-projekt.

Ändringsdirektivet avskaffar användningen av internationella krediter inom EU ETS i den fjärde handelsperioden och därför kommer inga internationella krediter att kunna hållas på EU-konton.

Efter den 30 april 2021 är det inte möjligt med inkommande transaktioner till EU ETS-konton. Efter detta datum går det endast att annullera/ta bort enheterna eller föra dessa till ett konto utanför EU ETS.

Internationella krediter kan hållas på EU-konton fram till den 1 juli 2023.   Kontoinnehavare som har internationella krediter på  sitt  EU-konto efter den 1 juli 2023, kommer att kontaktas och ombeds att ta bort dessa enheter. Om enheterna inte tas bort, kommer Energimyndigheten inom 40 dagar att ta bort enheterna från respektive EU-konto.  

EU:s utsläppshandelssystem tillåter inte alla typer av enheter, det är köparens ansvar att undersöka om enheten kan föras till ett konto i utsläppshandelssystemet.

+

AAU (Assigned amount unit)

Tilldelad utsläppsenhet. Den enhetstyp som tilldelas parter till Kyotoprotokollet som har åtaganden att överlämna enheter motsvarande sina utsläpp, t.ex. Sverige. Sverige tillåter privatpersoner att hålla enhetstypen på konton i det svenska registret under Kyotoprotokollet. Det gäller dock inte alla andra länders Kyotoregister.

+

ICER (Long term Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet som utfärdas i skogsplanteringsprojekt och återplanteringsprojekt under CDM . Enhetstypen har en begränsad livslängd och är bara giltig under den åtagandeperiod för Kyotoprotokollet i vilken den utfärdats.

+

tCER (Temporary Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet som utfärdas i skogsplanteringsprojekt och återplanteringsprojekt under CDM. Enheten har en begränsad livslängd och förfaller vid slutet av den åtagandeperiod under Kyotoprotokollet som följer på den där enheten utfärdats.

+

RMU (Removal Unit)

Sänkkredit som utfärdas för upptag av växthusgaser i den s.k. LULUCF-sektorn.