Marknadsstabilitetsreserven

Överskott av utsläppsrätter i EU:s handelssystem kan utgöra ett hot mot systemets funktion. Närvaron av överskottet och det resulterande låga priset kan påverka deltagarna i EU:s utsläppshandelsystem till att inte vidta åtgärder för att minska utsläppen. Det kan i sin tur leda till en avvikelse från den mest kostnadseffektiva vägen till långsiktiga utsläppsminskningsmål. Det stora överskottet har lett till fortsatt lågt kolpris i utsläppshandelssystemet vilket minskar prisincitamentet för koldioxidinvesteringar. 

Marknadsstabilitetsreserven (MSR) är en regelbaserad mekanism som möjliggör leverans av utsläppsrätter för att svara på förändringar i efterfrågan och på så sätt bibehålla balansen i EU:s utsläppshandelssystem.

Marknadsstabilitetsreserven har som mål att tillhandahålla en långsiktig lösning på den nuvarande obalansen på marknaden som är ett resultat av ett växande överskott av utsläppsrätter som har ackumulerats sedan 2009. Mekanismen ska också kunna hantera eventuella framtida obalanser.

Genom att kontrollera antalet utsläppsrätter tillgängliga på auktioner enligt reglerna i MSR så uppnås en flexibel försörjning av utsläppsrätter. 

+

Villkor

Funktionen är utformad som en objektiv och regelbaserad mekanism med automatisk justering av auktionsvolymer enligt fördefinierade villkor:

  • Utsläppsrätter motsvarande 12 % av antalet utsläppsrätter på marknaden undanhålls från auktioner och därigenom marknaden. De läggs till reserven när överskottet på marknaden överstiger 833 miljoner utsläppsrätter.
  • Tillskott upp till 100 miljoner utsläppsrätter injiceras på marknaden genom ökad auktionering. De tas från reserven om överskottet på marknaden minskar till under 400 miljoner utsläppsrätter.
  • Om överskottet av utsläppsrätter på marknaden inte minskar till under 400 miljoner, men om priset på en utsläppsrätt under mer än sex på varandra följande månader är tre gånger högre än genomsnittspriset under de två senaste åren injiceras upp till 100 miljoner utsläppsrätter på marknaden genom en ökning av auktionsvolymerna med enheter från reserven.
+

Hantering av obalanser

Marknadsstabilitetsreserven kommer att bibehålla överskottet av utsläppsrätter (antalet utsläppsrätter tillgängliga på marknaden) inom vissa nivåer. Det totala antalet utsläppsrätter i utsläppshandelssystemet bestäms för varje år som skillnaden mellan antalet utfärdade utsläppsrätter och antalet som använts för fullgörande. Internationella reduktionsenheter och de utsläppsrätter som redan placerats i reserven tas också med i beräkningen.

Genom att använda det totala antalet utsläppsrätter på marknaden som indikator kan obalanser som härrör från oväntad marknadspåverkan och som påverkar efterfrågan hanteras. Det här tillåter EU:s utsläppshandelssystem att upprätthålla målet att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt även om oväntade omständigheter skulle uppstå.

+

Backloading

Kommissionen vidtog ett kortsiktigt första steg att hantera problemet genom så kallad backloading. Ett beslut togs att skjuta upp auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter. Dessa utsläppsrätter planerades att auktioneras under 2014–2016 men senarelades till 2019-2020 genom ett tillägg till den så kallade auktioneringsförordningen. Denna åtgärd syftade till att återbalansera utbud och efterfrågan av utsläppsrätter på kort sikt för att förbättra den övergripande funktionen i EU:s utsläppshandelssystems tredje period. Ett beslut har senare tagits som innebär att de 900 miljoner enheterna istället förs in i marknadsstabilitetsreserven.