Klimatpremie för lätta ellastbilar

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremie för lätta eldrivna lastbilar. Detta är ett nytt stöd från 13 februari 2024.

Vad är klimatpremien för lätta ellastbilar?

Klimatpremien kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lätt lastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Ansök om stödet - beställ sedan fordonet

Kom ihåg att först ansöka om stödet. Efter att du skickat in ansökan kan du beställa fordonet.

Så här ansöker du

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Klimatpremie.
 3. När behörigheten är beviljad kan du skicka in din ansökan.
 4. När ansökan är inskickad till Energimyndigheten kan du beställa fordonet. 

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för lätta ellastbilar.

Vägledning för lätta ellastbilar (pdf)

Det här är en eldriven lätt lastbil

En eldriven lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister, har en totalvikt på maximalt 3,5 ton samt drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

Leasing

Företaget som söker klimatpremie ska kunna uppvisa faktura som är utställd till det egna företaget. Samma företag ska stå som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister när Energimyndigheten ska betala ut beviljat stöd.

Dessa regler gäller lika oavsett ägandeform (leasingavtal eller eget inköp). För fordon som nyttjas inom leasingavtal gäller att den som söker stödet måste stå som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Klimatpremien kan betalas ut till leasinggivare under förutsättning att de uppfyller övriga krav enligt förordningen.

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförbara fordon.

Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 50 000 kronor per lätt ellastbil.

+

Stödsumman justeras över tid

För beslut som fattas från och med den 1 januari 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40 000 kronor per lätt el lastbil.

För beslut som fattas från och med den 1 juli 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 30 000 kronor per lätt ellastbil.

Från och med den 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten fatta beviljandebeslut om lätta ellastbilar.

 

Frågor och svar om klimatpremien

+

Vad är ett miljöfordon?

Med miljöfordon avses:

 • miljöarbetsmaskiner
 • utsläppsfria tunga lastbilar
 • miljölastbilar
 • lätta ellastbilar
 • fordonsgaslastbilar avsedda att drivas med biogas.
+

Vad gäller för leasing?

För beslut som fattats före 13 februari 2024 gäller:

Under förutsättning att leasingtagaren förbinder sig att köpa fordonet efter leasingtidens slut så är leasing möjligt, det innebär att en så kallad finansiell leasing är möjligt, enligt gällande EU-förordning.

För beslut som fattats efter 13 februari 2024 gäller:

Det är endast den som köpt fordonet och står som ägare för fordonet som är stödberättigad.

För att utbetalning ska kunna göras, måste den som sökt stödet, köpt och ställt på fordonet också vara registrerad som ägare i Transportstyrelsens vägtrafikregister och fordonet ska vara registrerat i Sverige.

Vanligtvis är leasinggivaren ägare av fordonet och leasingtagaren är brukare, i dessa fall ska alltså leasinggivaren söka stödet.

+

När går det att beställa miljöfordonet?

Ansökan om stöd för köp av miljöfordonet måste göras innan fordonet har beställts.

Den sökande behöver inte invänta ett beslut från Energimyndigheten för att beställa miljöfordonet.

+

Vad menas med ett fordon har beställts?

Ett fordon har beställts när köparen av miljöfordonet har tecknat avtal om köp av fordonet. Det innebär dock att offerter kan inhämtas innan ansökan skickas in.

+

Vad avses med den stödberättigande kostnaden?

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöfordonet (miljöarbetsmaskin, utsläppsfri tung lastbil, miljölastbil, lätt ellastbil eller fordonsgaslastbil) och närmast jämförbara fordon.

+

Vad är närmast jämförbara fordon, finns det listor?

Den sökande gör en självständig bedömning vilket fordon som bäst motsvarar ett jämförbart fordon och priset på detta.

Vi utgår inte från några listor. När begäran om utbetalning skickas in ska sökande styrka priset med dokumentation.

+

Hur mycket premie kan ett företag en region eller kommun få?

Stödsummorna har från och med den 13 februari 2024 ändrats och ser olika ut beroende på fordonstyp samt i vissa fall den sökande företagets storlek. 

Nedan finns en sammanställning av hur beräkning av stödsumman för respektive fordonstyp sker.

Stöd för köp av en lätt ellastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock:

 1. högst 50 000 kronor per lastbil för beslut som fattas från och med den 13 februari 2024
 2. högst 40 000 kronor per lastbil för beslut som fattas från och med den 1 januari 2025
 3. högst 30 000 kronor per lastbil för beslut som fattas från och med den 1 juli 2025.

Från och med den 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten fatta bifallsbeslut om lätta ellastbilar.

  

+

Går det att söka stöd för ett fordon som redan är inköpt?

Nej, stöd får endast beviljas för köp av ett nytt miljöfordon som är eller ska bli registrerad i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Fordonet ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och användning och får inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen.

Fordonet får inte tidigare ha tagits i bruk i Sverige, eller någon annanstans.

+

Går det att söka stöd för en demomaskin?

Ja stöd kan beviljas och utbetalas för en demomaskin. Fordonet ska inte tidigare ha tagits i bruk i sin ursprungliga avsikt.

När den är i bruk för demosyfte så räknas det inte som dess ursprungliga avsikt och därför kan stöd beviljas för ett demoexemplar (förutsatt att fordonet uppfyller övriga förutsättningar och krav enligt förordningen och beslut).

Dokumentation som styrker att fordonet inte tidigare tagits i bruk ska bifogas till begäran om utbetalning.  

+

Ska inköpspriset anges inklusive eller exklusive moms?

 • Om den sökande är momspliktig ska inköpspriset anges utan moms i ansökan om stöd
 • Om de är momsbefriade ska inköpspriset anges inklusive moms.

Detta gäller både inköpspriset på fordonet och priset för närmast jämförbara fordon.

+

Vad räknas in i totalvikt?

Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt. passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för).

+

Vad gäller för utbetalning av stödet?

Energimyndigheten ska betala ut det beviljade stödbeloppet tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Beloppet betalas ut om uppgifterna i vägtrafikregistret visar att

 1. den som köpt och ställt på fordonet fortfarande är registrerad som ägare och
 2. att fordonet är registrerat i Sverige, samt att övriga förutsättningar för utbetalning är uppfyllda.

Detta innebär att fordonet ska vara påställt när du skickar in en begäran om utbetalning till Energimyndigheten och i formuläret fyller du i det datum som fordonet är påställt.

Sex månader efter detta datum kommer Energimyndigheten att påbörja granskningen av din begäran om utbetalning och fordonet ska då vara påställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ägaren av fordonet ska vara samma organisation som den som sökt stödet och den som ställde på fordonet. 

När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren skicka in ett intyg till Energimyndigheten.

 • Intyget ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att de fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige.
 • Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.
+

Kan stöd betalas ut till ett företag som har skulder?

Om stödmottagaren har skulder hos Kronofogdemyndigheten som avser allmänna mål (fordringar som staten eller kommun har) kan ett stöd inte utbetalas.

+

Kan pastorat eller församling söka stöd?

Ja, Svenska kyrkan kan ses som ett företag i statsstödsrättlig mening.

+

Vad innebär om medel finns?

Detta är ett introduktionsstöd med syfte att få in ny teknik på marknaden, där tanken är att stödet ska finnas under ett begränsat antal år tills det inte längre behövs.

Även om vi har fattat ett beviljandebeslut och den sökande och fordonen uppfyller kraven kan vi aldrig garantera att den sökande kan få stödet utbetalt.

Om pengarna är slut, eller om regeringen skulle välja att avsluta stödet, finns inget att betala ut, vilket också anges i beslutet och stöds i förordningens 1 § ”Bidrag ges om det finns medel”. 

Skulle det vara så att en sökande begär utbetalning sent under året, och att alla medel är utbetalade, flyttas ärendet över till nästa år under förutsättning att det finns medel då.

+

Hur vet jag när ni fattat ett beslut i mitt ärende?

När beslut fattats i ert ärende får kontaktpersonen i ärendet ett mejl som informerar om detta och att ni ska logga in på Mina sidor för att ta del av beslutet.

+

När måste fordonet vara inregistrerat?

Miljöfordonet får vara registrerat i Transportstyrelsens vägtrafikregister men ej påställt eller ha tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans när ansökan görs detta enligt 3 § Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. 

Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon, riksdagen

När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren skicka in ett intyg till Energimyndigheten.

Intyget ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att de fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige.

Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.

+

När måste fordonet vara påställt?

När du skickar in en begäran om utbetalning (av tidigare beviljat stöd) ska fordonet vara påställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ha tagits i bruk i Sverige.

Fordonet ska även vara påställt när Energimyndigheten handlägger begäran om utbetalning.

För miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren i stället skicka in ett intyg till Energimyndigheten, läs mer i vägledningen för fordonet.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15