Transaktionsförteckning EUTL

Den europeiska transaktionsförteckningens (EUTL) publika webbplats publicerar kontinuerligt uppdaterad information om alla deltagare i EU:s utsläppshandelssystem. 

I transaktionsförteckningen (EUTL) finns även uppgifter som exempelvis transaktionshistorik, den fria tilldelningen, verifierade utsläpp, fullgörandestatus och vilka enheter som använts vid en anläggnings överlämnande.Vilken information som är publik regleras i registerförordningen.

Syftet med EUTL

EU:s transaktionsförteckning (EUTL) är en funktion separat från unionsregistret som övervakar unionsregistrets integritet och registrerar alla transaktioner till och från konton. EUTL kontrollerar och godkänner alla transaktioner samt säkerställer att de överensstämmer med systemets regler.

Kontroller

Kontrollen säkerställer att alla transaktioner från ett konto till ett annat stämmer överens med handelssystemets regler (och Kyotoprotokollets regler i de fall där enheter med ursprung i Kyotoprotokollet är inblandade).

Vidare kontrollerar och registrerar EUTL all data för enheter som kommer in eller lämnar unionsregistret. Det kan gälla Kyotoenheter som t.ex. CER eller ERU vilka kan föras in och ut ur unionsregistret.

Varje dag kontrolleras och jämförs all data i EUTL med motsvarande data i unionsregistret för att säkerställa konsekvens och integritet. Processen kallas för reconciliation. Eventuella inkonsekvenser rapporteras omedelbart och konton eller enheter som berörs kan blockeras till dess att inkonsekvensen är utredd.