Företagsuppgifter i registret

Från och med den 1 januari 2021 ställs nya krav för företagsuppgifter i unionsregistret. 

Registerförordningen (EU) 2019/1122 innehåller ändringar av de krav som Energimyndigheten ställer för den dokumentation som måste lämnas in och uppdateras i unionsregistret. Kontoinnehavaren behöver från den 1 januari 2021 ange information om nya företagetsuppgifter både vid nyansökningar av konton men även uppdatera uppgifter för existerande konton i unionsregistret.

Under den fjärde handelsperioden (2021-2030) har även nödvändiga ändringar gjorts av registreringsförordningen för att uppfylla kraven angående övervakning enligt MiFID II, MiFIR and MAR.

+

LEI kod

LEI-kod (Legal Entity Identifier) behöver uppges i unionsregistret, oavsett kontotyp, om sådan finns. LEI är en kod som alla företag måste ha som handlar med finansiella instrument.

För att anpassa uppgifterna i unionsregistret till behoven av marknadskontroll och övervakning måste kontoinnehavare identifiera sin verksamhet med LEI. Enligt artikel 26 i MiFIR bör uppgifter om transaktioner med finansiella instrument rapporteras till behöriga myndigheter så att de kan upptäcka och undersöka potentiella fall av marknadsmissbruk. Informationen ska uppges i unionsregistret. Operatörer som handlar med utsläppsrätter, för egen räkning, för sitt fullgörande är undantagna från att skaffa LEI-kod. 

Detta betyder att alla juridiska personer som köper/säljer värdepapper på den Europeiska finansmarknaderna måste ha ett LEI-nummer/kod.

LEI-koden är en alfanumerisk global identifieringskod bestående av 20 tecken och registrering av LEI-kod sker hos en auktoriserad utfärdare.

LEI-kod behöver anges i unionsregistret. Energimyndigheten har i vissa fall lagt till LEI-kod för vissa handelskonton. Vänligen kontrollera att dessa uppgifter stämmer.

I unionsregistret ska uppgiften om LEI-kod anges för kontoinnehavaren under fliken ”Kontouppgifter”. När du uppdaterar fältet för LEI-kod skickas detta till en nationell administratör för godkännande.

När du anger eller ändrar LEI-kod på ett konto appliceras detta för kontoinnehavarens samtliga konton.

Vid ny ansökan om öppnande av konton eller vid uppdatering av uppgifter vid en granskning av kontoinnehavarens dokumentation behöver LEI-kod anges på inskickad blankett.

LEI-kod behöver uppges för alla kontotyper i registret.

Observera att LEI-koden anges med bindesstreck i unionsregistret (t.ex. XXXX-XXXXXXXXXXXXXX-XX).

Du kan läsa mer om LEI-kod och göra LEI-sökning på GLEIF.

+

Moder- och dotterbolag

Kontoinnehavare för verksamhetsutövar- och luftfartygsoperatörsdepåkonto behöver uppdatera uppgifter avseende den ekonomiska grupperingen av företaget. Det vill säga att information om eventuella moder- och dotterbolag behöver anges i unionsregistret. Moder- och dotterbolag är benämningen för bolag som kan ingå i samma koncern. Dotterbolag är ett bolag som blir styrt av ett annat överordnat bolag. Det överordnade bolaget är då kallat för moderbolag.

Informationen om moder- och dotterbolag finns i koncernredovisningen som är en särskild årsredovisning som upprättas av ett moderföretag utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet.

I unionsregistret ska uppgiften om moder- och dotterbolag anges under fliken ”Anläggning” för respektive verksamhetsutövar- och luftfartygsoperatörsdepåkonto.

I fliken "Anläggning": Finns bolaget redan inlagt i unionsregistret behöver du söka efter det genom att klicka på förstoringsglaset, och sedan välja det i listan. Observera att sökfunktionen är känslig för versaler och gemener. Du behöver ange bolagsnamnet exakt som det är angivet i systemet.

Vid ny ansökan om öppnande av konton eller vid uppdatering av uppgifter vid en granskning av dokumentationen behöver verksamhetsutövar- och luftfartygsoperatörsdepåkonto uppge dessa uppgifter på inskickad blankett.

Uppgiften behöver inte uppges för handelskonton och persondepåkonton under Kytoprotokollet.

Läs mer om moder- och dotterbolag på Bolagsverkets webbplats

+

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Den 1 augusti 2017 började lagen om registrering av verkliga huvudmän att gälla i Sverige och verklig huvudman anmäls till Bolagsverket.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa uppgifter ska inte anges i unionsregistret.

Vid ny ansökan om öppnande av konton eller vid uppdatering av uppgifter vid en granskning av dokumentationen behöver dessa uppgifter anges på inskickad blankett.

Uppgiften behöver anges för juridiska personer som öppnar ett handelkonto. De behöver inkomma med namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman.

Juridiska personer som ansöker om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto kan behöva inkomma med kompletterande information om den juridiska personens verkliga huvudman.

Läs mera om verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

+

EPRTR-kod

Om verksamhetsutövare har tilldelats ett EPRTR-kod (European Pollutant Release and Transfer Register) behöver detta inkomma till Energimyndigheten och anges i unionsregistret.

Koden beskriver den eller de huvudverksamheter som bedrivs. Denna kod är obligatoriskt att ange för alla anläggningar som har en sådan kod. De anläggningar som har en EPRTR-kod finns registrerade i EPRTR-registret som innehåller miljödata för ca 28 000 industrianläggningar inom EU, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien och Schweiz.

I Sverige använder vi även benämningen PRTR-register för vårt svenska register över EPRTR-koder. Koderna är identiska oavsett om benämningen PRTR eller EPRTR används.

Det är inte alla anläggningar som har en EPRTR-kod. I sådant fall kan fältet lämnas tomt.

I unionsregistret ska uppgiften om EPRTR-kod anges under fliken ”Anläggning” för respektive verksamhetsutövardepåkonto.

Uppgiften ska inte uppges för luftfartygsoperatörsdepåkonton, handelskonton eller persondepåkonton under Kytoprotokollet. 

EPRTR-koden för en anläggning går att hitta i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) där koden motsvarar det anläggningsnummer/InspireID som är tilldelat en anläggning.