Vem gör vad

I Sverige har flera myndigheter roller i EU:s system för utsläppshandel och inom den internationella utsläppshandeln. Nedan följer en kort presentation av vem som gör vad.

+

Energimyndigheten

Energimyndigheten är nationell administratör enligt den s.k. registerförordningen och kontoföringsmyndighet enligt svensk lagstiftning vilket innebär att myndigheten administrerar den svenska delen av unionsregistret inklusive support till aktörer i registret samt Sveriges nationella innehav under Kyotoprotokollet och ansvarsfördelningsbeslutet. Myndigheten utgör även, tillsammans med Naturvårdsverket, stöd till regeringskansliet i arbetet med utveckling av handelssystemet.

Handel med utsläppsrätter

+

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för EU:s utsläppshandelssystem i Sverige vilket innebär att de ser till att de svenska verksamhetsutövarna i systemet övervakar och rapporterar sina utsläpp enligt de lagar och regler som gäller. Myndigheten är även så kallad tilldelningsmyndighet vilket innebär att de tar emot, granskar och fattar beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter och eventuella rätter att växla in reduktionsenheter till deltagande svenska företag.

Från och med 2018 är Naturvårdsverket också s.k. tillståndsmyndighet vilket innebär att det är Naturvårdsverket som beslutar om tillstånd om att släppa ut växthusgaser.

Naturvårdsverket

+

Klimat- och näringslivsdepartementet

Miljödepartementet är det departement inom regeringskansliet som ansvarar för klimatfrågor och därmed även för handelssystemet. De deltar bland annat i internationella klimatförhandlingar, förhandlingar av EU:s handelsdirektiv och ansvarar för nationell lagstiftning.

Klimat- och näringslivsdepartementet

+

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är samrådspart till Naturvårdsverket när det gäller flygverksamhet inom handelssystemet.

Transportstyrelsen

+

SWEDAC

SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan som ackrediterar kontrollörer som får rätten att verifiera utsläppsrapporter.

SWEDAC

+

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, DG Clima, har ansvar för att utveckla EU:s utsläppshandelssystem och övervaka medlemsländernas implementering av systemet. Kommissionen står som central administratör för unionsregistret och sköter även driften av den europeiska transaktionsloggen, EUTL.

Transaktionsförteckning EUTL

Europeiska kommissionen

+

UNFCCC

Hos UNFCCC finns ITL, den internationella transaktionsloggen. ITL gör i stort sett samma jobb som EUTL gör för EU:s utsläppshandelsystem, men ITL övervakar och kontrollerar den internationella utsläppshandeln under Kyotoprotokollet.

Transaktionsförteckning EUTL

UNFCCC