Personuppgifter

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Detta innebär en skyldighet att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål. Det är vanligt förekommande att olika typer av kontaktuppgifter behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag.

Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör efterfrågar bland annat så kallade personuppgifter som rör privatpersoner. Person­uppgifter utgörs definitionen i dataskyddsförordningen

"varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet".

 

Personuppgiftsansvarig

De personuppgifter du lämnar till Energimyndigheten kommer att behandlas av myndigheten för handläggning enligt lagen om handel med utsläppsrätter. I första hand sker Energimyndighetens behandling av uppgifter inom verksamheten med att administrera registret för handel med utsläppsrätter, unionsregistret.

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter. För uppgifter i unionsregistret delas ansvaret mellan Energimyndigheten och Europeiska kommissionen. Genom att skicka in en underskriven begäran om information kan du få veta vilka personuppgifter som myndigheten har registrerat om dig och hur de används.

Adressen är:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Till Energimyndigheten kan du även vända dig om någon personuppgift är felaktig eller om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom begäran om information ska vara undertecknad måste du skicka in den i pappersform.

Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är, hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Anonymisering av personuppgifter i unionsregistret

Anonymisering av en användares personuppgifter i unionsregistret sker 5 år efter att användaren (ombudet) har fått sin behörighet återkallad. Behörigheten för en användare kan beslutas att återkallas av användaren själv, av ett annat ombud som företräder samma kontoinnehavare, av firmatecknare, eller av Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör.

För att återkalla en användares behörighet och makulera eventuell fullmakt, kontakta oss via epost som du hittar längst ner på sidan.