Sveriges nationella mål - ansvarsfördelning

Enligt EU:s klimat- och energipaket som antogs 2009 ska unionens utsläpp av växthusgaser minska med 20 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. De sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem regleras under period 2013–2020 av Ansvarsfördelningsbeslut (ESD)

 

Ansvarsfördelningsförordningen (ESR) fastställer bindande årliga mål för utsläpp av växthusgaser för medlemsstaterna för perioderna 2021–2030. Dessa mål gäller utsläpp från de flesta sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem till exempel transport (exklusive flyg och internationell sjöfart), uppvärmning av byggnader, jordbruk och avfallshantering. Sedan 2013 innehåller unionsregistret även registret för ansvarsfördelningsförordningen. 

Åtkomst till registret är begränsat till Europeiska Kommissionen som central administratör och behöriga ombud som nomineras av respektive medlemsstat. I Sverige agerar Energimyndigheten behörigt ombud för de svenska kontona i registret. 

Till Europeiska Kommissionens webbplats 

+

ESD (2013-2020)

Enligt ansvarsfördelningsbeslutet är medlemsstaterna skyldiga att begränsa sina utsläpp av växthusgaser mellan 2013–2020 genom att uppfylla bindande årliga gränser som fastställs enligt en linjär bana. De nationella utsläppsmålen för medlemsstaterna sträcker sig från en minskning med 20% (från 2005 års nivåer) till en ökning med 20%.  

Under ESD har Sverige minskat utsläppen av växthusgaser mer än vad Sverige åtagit sig under ansvarsfördelningsbeslut. Detta innebär att det kommer att uppstå ett överskott, efter avräkning mot åtagande inom EU, av utsläppsenheter (Annual Emission Allocation, AEA). Regeringen har beslutat att överskottet av den årliga tilldelade utsläppsenheterna ska efter fullgörandet annulleras. 

Till Regeringen 

+

ESR (2021-2030)

Ansvarsfördelningsförordningen antogs 2018 och gäller för perioden 2021-2030. Utsläppen inom ESR ska minska med 30 % till 2030 jämfört med 2005. Med tanke på medlemsstaters olika utgångspunkter och kapaciteterna är de nationella målen baserade på varje lands bruttonationalprodukt per capita.

Den 14 juli 2021 antog Kommissionen en rad lagförslag som anger hur unionen avser att uppnå klimatneutralitet till 2050. Paketet föreslår att revidera flera delar av EU:s klimatlagstiftning, inklusive EU ETS och ESR. Bakgrunden till förslaget är Kommissionen bedömning att nuvarande förordning inte är anpassat för unionens klimatmål för 2030. Kommissionens förslag behåller ESR:s omfattning och föreslår att EU:s övergripande utsläppsminskningsmål ska ökas från 30% till 40% till år 2030 jämfört med 2005. För Sverige och fyra andra EU-länder har kommissionen i sitt förslag satt upp ett mål om en utsläppsminskning på 50 procent fram till 2030.

Till Europeiska Kommissionen

Fit for 55