Sjöfartssektorn

Sjöfartssektorn fasas succesivt in i EU:s utsläppshandelssystem från 2024. Från och med 2026 ska sektorn vara helt inkluderad i systemet.

Det nya reviderade handelsdirektivet, som antogs 2023, ska bidra till EU:s klimatmål för 2030 och 2050 genom att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten. Inledningsvis omfattas större fartyg över 5000 bruttodräktighet för perioden 2024-2026. Från 2027 sänks gränsen till att omfatta fartyg på 400 bruttodräktighet och mer.

Så mycket av utsläppen omfattas:

  • På resor mellan medlemsstater och inom hamnar i EU omfattas 100 procent av utsläppen.
  • På resor till hamnar som har ett avstånd på upp till 300 nautiska mil från en EU-hamn omfattas 100 procent av utsläppen.
  • På resor mellan en medlemsstat i EU och tredjeland omfattas 50 procent av utsläppen.

Aktörer som berörs av skyldigheterna

Den aktör som berörs av skyldigheterna inom ETS är rederier, som kan vara en av följande aktörer:

  • Fartygsägaren, som är den registrerade ägaren och kan vara en juridisk eller fysisk person
  • ISM-företag, som tagit över driften av fartyget i enligthet med bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95

De rederier som ska ha Sverige som administrerande myndighet är de som är registrerade i Sverige, samt de som antingen har den största uppskattade mängden hamnanlöp i Sverige eller påbörjade eller avslutade sin första resa som faller under EU ETS i Sverige. EU-kommissionen publicerade en lista över rederier som ingår i EU ETS i slutet av januari 2024, och kommer att uppdatera denna vartannat år. Alla rederier som infattas av EU ETS finns dock inte med på den ursprungliga listan och rederier kan behöva kontakta THETIS-MRV för att få hjälp och attribueras till ett medlemsland.

Kontakta THETIS-MRV:s helpdesk (e-post)

Information för dig som sjöfartsoperatör

Från och med 2024 är rederier skyldiga att rapportera sina verifierade utsläpp till Naturvårdsverket. Övervakningsplanerna och utsläppsrapporterna lämnas in via THETIS-MRV. Rederier som är registrerade i Sverige eller har Sverige som administrerande medlemsland måste öppna sitt konto i den svenska delen av unionsregistret för att rapportera utsläpp och överläna utsläppsrätter.

Utsläppsrätterna är EU Allowances (EUAs), vilket är detsamma som övriga sektorer som innefattas av EU ETS. EUAs går att köpa på the European Energy Exchange (EEX) som EU har ett kontrakt som täcker de 27 medlemsländerna med. Utöver det kan handel med utsläppsrätter ske mellan alla företag med konto i Unionsregistret.
Vidare är ansvarig för EU ETS-skyldigheterna också ansvarig för att sköta skyldigheterna kopplade till MRV, i enlighet med MRV-förordningen (EU) 2023/957.
Det kommer inte ske någon fri tilldelning av utsläppsrätter inom sjöfartssektorn.

Tidslinje för infasningen av sjöfartssektorn

När de överlämnade utsläppen verifierats måste företag överlämna en överensstämmande mängd utsläppsrätter i unionsregistret. För rederier sker det första överlämnandet 2025 som motsvarar utsläppen för år 2024. Under infasningsperioden höjs mängden utsläppsrätter som måste överlämnas stegvis under några år.

2024: Öppnande av depåkonto för sjöfart i Unionsregistret möjligt från och med januari 2024. Endast utsläpp av koldioxid rapporteras. Fartyg á 5000 bruttodräktighet eller mer infattas.

Andelen utsläpp som måste täckas av utsläppsrätter ökar succesivt varje år:

2025: 40% av de sammanlagda rapporterade utsläppen från år 2024 måste överlämnas i unionsregistret.

2026: 70% av de sammanlagda rapporterade utsläppen från år 2025 måste överlämnas i unionsregistret. Utsläpp i form av metan (CH4) och dikväveoxid (N2O) innefattas även av EU ETS från och med januari 2026.

2027 och framåt: 100% av de sammanlagda rapporterade utsläppen från föregående år måste överlämnas i unionsregistret. Gränsen sänks till att innefatta fartyg á 400 bruttodräktighet eller mer.