Publik information om utsläppshandel

Information gällande handel med utsläppsrätter publiceras offentligt. Det gäller bland annat information om tilldelning och fullgörande för verksamhetsutövare i EU:s utsläppshandelssystem, vilka organisationer som står som kontoinnehavare och årliga sammanställningar av antal Kyoto-enheter i det svenska registret.

+

Sekretess

Information om kontons ombud, kontosaldon och information om transaktioner publiceras enbart på kontotypsnivå då detaljerad information är konfidentiell enligt EU-lagstiftning samt den svenska Offentlighets- och sekretesslagen.

Artikel 80.1 i Registerförordningen 2019/1122 säger att:

All information i EU:s transaktionsförteckning och i unionsregistret, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter som finns där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

11 § i den svenska offentlighets- och sekretesslagen säger att:

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av utsläppsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Läs mer under Lagar och referenser

+

Allmän information enligt beslut under Kyotoprotokollet

Uppgifter ur det svenska registret publiceras i enlighet med bestämmelser i registerförordningen och beslut 13/CMP.1 av parterna till Kyotoprotokollet.
Publik information ur det svenska registret på unionsregistrets webbplats. (Informationen är på engelska)

+

JI-projekt i Sverige

För information om procedurer för Artikel 6/JI-projekt i Sverige, besök Energimyndighetens sidor om DNA och DFP.

+

Sökbar information från EU:s utsläppshandelssystem

Information från EU utsläppshandelssystem publiceras av Europeiska Unionens transaktionsförteckning, EUTL. Du kan använda EUTL:s databas för att hitta information om bland annat transaktioner, tilldelning, överlämnande och kontoinnehavare.

Läs mer om hur EUTL fungerar
European Union Transaction Log

+

Information om fullgörande

Medlemsstaterna i EU ska enligt registerförordningen den 15 maj varje år publicera hur anläggningarna har fullgjort sina åtaganden i utsläppshandelssystemet. Här kan du ta del av fullgörandetabellen som visar om de utsläppsrätter som överlämnats av verksamhetsutövare motsvarar de kontrollerade utsläppen under handelsperioden.

Till fullgörandetabellen.