Så fungerar unionsregistret

Enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsstat skyldig att upprätta och driva ett nationellt register för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Från och med juni 2012 använder EU en gemensam IT-plattform för de nationella registren. Det kallas för unionsregistret.

Unionsregistret sparar data om:

  • Konton för medlemsstaterna i EU, företag och fysiska personer som har åtaganden eller innehar utsläppsrätter och internationella reduktionsenheter.
  • Transaktioner med enheter till och från kontona i registret. Det finns olika typer av transaktioner: utfärdande av utsläppsrätter, gratis tilldelning, auktionering, transaktioner mellan konton, överlämnande och borttagning av enheter. Unionsregistret lagrar även data om transaktioner för de nationella registren under Kyotoprotokollet.
  • Nationella tilldelningstabeller som anger utsläppsrätter som gratis tilldelas anläggningar och luftfartygsoperatörer.
  • Verifierade utsläpp och överlämnade utsläppsrätter från alla anläggningar och luftfartygsoperatörer som omfattas av EU:s handelssystem.

Enligt Registerförordningen ska Kommissionen se till att unionsregistret lagrar uppgifter om samtliga processer, förteckningsuppgifter och kontoinnehavare under fem år efter det att ett konto har avslutats. Personuppgifter för användare i registret anonymiseras fem år efter att en användare har fått sin behörighet till registret återkallad.

Unionsregistret innehåller också Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet där det nationella åtagandet följs upp. Från och med 2013 innehåller unionsregistret även registret för redovisning av utsläpp enligt ansvarsfördelningsbeslutet (406/2009/EG). I registret noteras enbart avslutade transaktioner mellan två parter. Företagen administrerar själva sina utsläppsrätter och Kyotoenheter och vid en försäljning är det säljaren som överför utsläppsrätter från sitt till köparens konto. Kontrakt eller priser registreras aldrig i unionsregistret.

Mer information om enhetstyper

Ansvarsfördelning i Sveriges nationella mål

Utsläppshandel i EU

Mer information om transaktionstyper

Internationell utsläppshandel under Kyotoprotokollet och Parisavtalet

Nationell administratör

Energimyndigheten är genom svensk lag utsedd till nationell administratör vilket innebär att vi administrerar all data och support i den svenska delen av Unionsregistret.

+

De nationella registren

Grafik över registret

Alla unionens medlemsstaters register (samt Islands, Liechtensteins och Norges register) ligger sedan 2012 i en och samma tekniska plattform för att på bästa sätt garantera säkerhet, förenkla underhåll och utveckling men även för att på bästa sätt säkerställa driftstabilitet och anslutningar mellan de nationella registren.

Samtliga nationella register inom EU är därför identiska beträffande funktionalitet, drift, underhåll och grundläggande krav på säkerhet. Funktionerna regleras i en särskild registerförordning.

Övervakning och verifiering

Unionsregistret övervakas av den oberoende transaktionsloggen EUTL (European Union Transaction Log) som för en oberoende förteckning av händelser i registren.

Mer information om EUTL

Den 15 oktober 2008 genomförde alla EU-medlemsstater en uppkoppling av sina nationella register mot FN:s internationella transaktionslogg, ITL. Därmed kunde reduktionsenheter (CER och ERU) överföras till konton i de nationella registren. ITL verifierar även alla transaktioner av Kyotoenheter för att garantera att dubbelräkning inte sker.

+

Praktisk information för dig med ett konto i unionsregistret

För dig som har eller ska öppna ett konto i unionsregistret finns det en del saker att hålla koll på. Här har vi samlat snabblänkar till våra informationssidor.

Kontoansökan

På våra ansökningssidor blir du guidad genom ansökan om nytt konto. Här finns även information om hur du ersätter eller tar bort ombud på ett befintligt konto.

Information om ansökan

Användarstöd - tips och guider

För dig som är kontoinnehavare eller ombud i unionsregistret finns manual, lathundar och filmklipp för att hjälpa dig genom registrets processer.

Hjälpmedel och guider

Håll dig uppdaterad om utsläppshandeln

Vi på Energimyndigheten uppdaterar kontinuerligt vår information om utsläppshandeln så att den är aktuell. Men det finns även andra källor till information som du som har ett konto i registret bör bevaka för att hålla dig uppdaterad.

Informationskällor om utsläppshandel

Enhetstyper

Det finns olika typer av enheter som cirkulerar i registret. Vissa enheter kan endast hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem medan andra bara kan hållas på konton under Kyotoprotokollet. En del enhetstyper kan hållas i båda registren.

Mer information om enhetstyper

Kontotyper

Unionsregistret innehåller flera med funktionalitet anpassad för olika kontoinnehavare.

Mer information om kontotyper

Transaktionstyper

En transaktion mellan konton styrs av parametrar som definieras av transaktionstypen. Olika typer av transaktioner används för överföringar mellan två parter, tilldelning, borttagning och överlämnanden.

Mer information om transaktionstyper

Betrodda konton

Transaktioner mellan konton påverkas av säkerhetsfunktioner som skyddar enheterna på kontona i registren. Till exempel kräver transaktioner från vissa kontotyper att mottagarkonton registreras i

Mer information om betrodda kontolistan

Tidsfördröjningar och öppettider

Transaktioner i registren påbörjas bara under vissa tider på dygnet och under veckan. Det finns även fördröjningar på en del transaktioner.

Mer information om tidsfördröjningar

Personuppgifter

När du öppnar ett konto i registret behöver du uppge personuppgifter.

Så hanterar Energimyndigheten personuppgifter