Elbusspremie

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut premier för vissa elbussar.

Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik.

Syftet med elbusspremien är att täcka delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär och att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Vem kan söka elbusspremien?

Elbusspremie kan sökas av:

 • kollektivtrafikmyndigheter
 • kommuner och aktiebolag som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik
 • företag som bedriver kollektivtrafik.

Elbussar som kan få stöd

Bussar som enbart drivs av el via ett batteri eller av vätgas som genererar el via en bränslecell (utsläppsfritt fordon), och hybridbussar som drivs av el och ett annat förnybart bränsle (rent fordon).

Bussarna ska registreras som bussklass II eller III i Transportstyrelsens fordonsregister och ha en maximal transportkapacitet på minst 15 passagerare. Det betyder att det inte går att söka elbusspremie för elbussar klass I, det vill säga stadsbussar.

Så här ansöker du

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Elbusspremie
 3. När behörigheten är beviljad kan du ansöka om premien.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för elbussar.

Vägledning för elbussar (pdf)

Så mycket stöd kan ett företag eller en kollektivtrafikmyndighet få

Elbusspremiens storlek beräknas utifrån olika parametrar såsom om bussen är ett utsläppsfritt fordon eller ett rent fordon, den stödberättigande kostnaden samt vem stödmottagaren är.

+

Information om stödsummor

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss.

En elbusspremie som ges till en kollektivtrafikmyndighet, en kommun eller ett aktiebolag som har erhållit befogenhet att upphandla trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 100 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är en elbuss eller 
 2. högst 50% av den stödberättigande kostnaden om bussen här en hybridbuss. 

En elbusspremie som ges till ett företag som ingått ett avtal om allmän trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är en elbuss eller
 2. högst 40% av den stödberättigande kostnaden om bussen här en hybridbuss.

En elbusspremie som ges till övriga företag vid köp av en elbuss får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 30 % av den stödberättigande kostnaden avseende stora företag
 2. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden avseende mellanstora företag eller
 3. högst 60 % av den stödberättigande kostnaden avseende små företag.

En elbusspremie som ges till övriga företag vid köp av en hybridbuss får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 30 % av den stödberättigande kostnaden avseende stora företag
 2. högst 40 % av den stödberättigande kostnaden avseende mellanstora företag eller
 3. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden avseende små företag.

 

 

Frågor och svar om elbusspremien

+

När går det att beställa elbussen?

För att en ansökan ska kunna beviljas behöver ansökan ske innan bussarna har satts i trafik.

Energimyndigheten fattar beslut i turordning efter det datum som ansökan har kommit in.

+

Vad är stödberättigande kostnad?

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss.

+

Vad är närmast jämförbara buss, finns det listor?

Den sökande gör en självständig bedömning vilket fordon som bäst motsvarar ett jämförbart fordon och priset på detta.

Vi utgår inte från några listor. När begäran om utbetalning skickas in ska sökande styrka priset med dokumentation.

+

Ska inköpspriset anges inklusive eller exklusive moms?

 • Om den sökande är momspliktig ska inköpspriset anges utan moms i ansökan om stöd.
 • Om de är momsbefriade ska inköpspriset anges inklusive moms.

Detta gäller både inköpspriset på elbussen och priset för närmast jämförbara buss.

+

Hur vet jag när ni fattat ett beslut i mitt ärende?

När beslut fattats i ert ärende får kontaktpersonen i ärendet ett mejl som informerar om detta och att ni ska logga in på Mina sidor för att ta del av beslutet.

+

Hur vet jag om jag är ett stort, medelstort eller litet företag?

Små och medelstora företag (SMF) definieras med beaktande dels av företagets antal anställda, företagets nettoomsättning alternativt balansomslutning.

Definitionen för SMF följer av: Kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag

 • Med stort företag avses företag med 250 anställda eller fler och en årsomsättning på minst 50 miljoner och/eller en balansomslutning på minst 43 miljoner. Företag i denna kategori ingår inte i definitionen av små- och medelstora företag SMF (SME) 
 • Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR.  
 • Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EUR.
 • Med mikroföretag avses företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner EUR.

För att ett företag ska definieras som en viss typ av företag behöver kriterierna enligt ovan vara uppfyllda.

Under vissa förutsättningar ska ett företag räkna med uppgifter från andra företag inom koncernen vid beräkningen av personalstyrka och de finansiella beloppen.

För att avgöra om detta behöver det först fastställas om det aktuella företaget är ett:

 • fristående företag
 • partnerföretag
 • anknutet företag.

En mall för hur en sådan beräkning ska göras finns i Kommissionens användarhandledning.

Användarhandledning om definitionen av SMF-företag, EU-kommissionen

Ett företag som ingår i en koncern är i många fall att räkna som ett anknutet företag. Det anknutna företagets alla uppgifter måste läggas till ditt företags uppgifter för att fastställa om du uppfyller kraven på personalstyrka och finansiella gränsvärden i definitionen av små och medelstora företag.

+

Vad innebär om medel finns?

Detta är ett introduktionsstöd med syfte att få in ny teknik på marknaden, där tanken är att stödet ska finnas under ett begränsat antal år tills det inte längre behövs.

Även om vi har fattat ett beviljandebeslut och den sökande och fordonen uppfyller kraven kan vi aldrig garantera att den sökande kan få stödet utbetalt.

Om pengarna är slut, eller om regeringen skulle välja att avsluta stödet, finns inget att betala ut, vilket också anges i beslutet och stöds i förordningens 1 § ”Bidrag ges om det finns medel”. 

Skulle det vara så att en sökande begär utbetalning sent under året, och att alla medel är utbetalade, flyttas ärendet över till nästa år under förutsättning att det finns medel då.

+

Hur mycket premie kan en stödmottagare få?

Stödsummorna har från och med den 1 januari 2024 ändrats och ser olika ut beroende på fordonstyp samt i vissa fall den sökande företagets storlek. 

Nedan finns en sammanställning av hur beräkning av stödsumman för respektive fordonstyp sker.

En elbusspremie som ges till en kollektivtrafikmyndighet, en kommun eller ett aktiebolag som har erhållit befogenhet att upphandla trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 100 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är ett utsläppsfritt fordon/en elbuss eller
 2. högst 50% av den stödberättigande kostnaden om bussen är ett rent fordon/en hybridbuss. 

En elbusspremie som ges till ett företag som ingått ett avtal om allmän trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av bussens inköpspris, dock

 1. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är ett utsläppsfritt fordon/en elbuss eller
 2. högst 40 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är ett rent fordon/en hybridbuss.

En premie som ges till övriga företag vid köp av ett utsläppsfritt fordon/en elbuss får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 30 % av den stödberättigande kostnaden avseende stora företag
 2. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden avseende mellanstora företaget
 3. högst 60 % av den stödberättigande kostnaden avseende små företag.

En premie som ges till övriga företag vid köp av ett rent fordon/en hybridbuss får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 20 % av den stödberättigande kostnaden avseende stora företag
 2. högst 40 % av den stödberättigande kostnaden avseende mellanstora företag
 3. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden avseende små företag.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15