Klimatpremie för tunga lastbilar

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremie för tunga eldrivna lastbilar, miljölastbilar och fordongaslastbilar som är avsedda att drivas med biogas.

Klimatpremie för tunga lastbilar kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lastbil, miljölastbil eller en fordonsgaslastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Så här ansöker du om premien

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Elbusspremie
 3. När behörigheten är beviljad kan du ansöka om premien.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för tunga lastbilar.

Vägledning för tunga lastbilar (pdf)

Beskrivning av tunga lastbilar

+

Eldriven tung lastbil, utsläppsfri

En eldriven tung lastbil är ett utsläppsfritt fordon som:

 • är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister
 • har en totalvikt som överstiger 3,5 ton
 • drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.
+

Miljölastbil, rent fordon

En miljölastbil är ett rent fordon som:

 • är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister
 • har en totalvikt som överstiger 3,5 ton
 • är ett hybridfordon som drivs av el samt ett övrigt förnybart bränsle.
+

Fordonsgaslastbil

En fordonsgaslastbil är en tung lastbil som:

 • är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister
 • har en totalvikt som överstiger 3,5ton
 • är avsedd att drivas med biogas.

Förändringar gällande tunga lastbilar

Genom ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon går det inte längre att söka stöd för lastbilar drivna av bioetanol.

Fordonsgaslastbilar avsedda att drivas med biogas är fortfarande möjligt att söka stöd för men regleras nu genom stöd av kommissionens förordning (EU) 2023-2381 även kallat försumbart stöd eller de minimis.

En begäran om utbetalning för fordonsgastlastbilar som beviljats stöd från Energimyndigheten efter den 13 februari 2024 ska förutom övriga krav också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden:

 • har fått under det kalenderår som ansökan lämnas
 • har fått under de två föregående kalenderåren
 • tidigare har ansökt om eller beviljats och som avser samma stöd­berättig­ande kostnad som ansökan avser.

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få

Klimatpremiens storlek beräknas utifrån olika parametrar såsom om miljöfordonet är en eldriven lastbil, en miljölastbil en fordonsgaslastbil, vad den stödberättigande kostnaden är samt vem stödmottagaren är.

+

Information om stödsumman

Stöd för köp av en eldriven lastbil (utsläppsfri) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller
 3. högst 60 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Stöd för köp av en miljölastbil (rent fordon) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 20 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller
 3. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Stöd för köp av en fordonsgaslastbil får beviljas med ett belopp som mot¬svarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden.

Regleras genom stöd av kommissionens förordning (EU) 2023-2381 även kallat försumbart stöd eller de minimis.

 

Frågor och svar om klimatpremien

+

Vad är ett miljöfordon?

Med miljöfordon avses:

 • miljöarbetsmaskiner
 • utsläppsfria tunga lastbilar
 • miljölastbilar
 • lätta ellastbilar
 • fordonsgaslastbilar avsedda att drivas med biogas.
+

Vad gäller för leasing?

För beslut som fattats före 13 februari 2024 gäller:

Under förutsättning att leasingtagaren förbinder sig att köpa fordonet efter leasingtidens slut så är leasing möjligt, det innebär att en så kallad finansiell leasing är möjligt, enligt gällande EU-förordning.

För beslut som fattats efter 13 februari 2024 gäller:

Det är endast den som köpt fordonet och står som ägare för fordonet som är stödberättigad.

För att utbetalning ska kunna göras, måste den som sökt stödet, köpt och ställt på fordonet också vara registrerad som ägare i Transportstyrelsens vägtrafikregister och fordonet ska vara registrerat i Sverige.

Vanligtvis är leasinggivaren ägare av fordonet och leasingtagaren är brukare, i dessa fall ska alltså leasinggivaren söka stödet.

+

När går det att beställa miljöfordonet?

Ansökan om stöd för köp av miljöfordonet måste göras innan fordonet har beställts.

Den sökande behöver inte invänta ett beslut från Energimyndigheten för att beställa miljöfordonet.

+

Vad menas med ett fordon har beställts?

Ett fordon har beställts när köparen av miljöfordonet har tecknat avtal om köp av fordonet. Det innebär dock att offerter kan inhämtas innan ansökan skickas in.

+

Vad avses med den stödberättigande kostnaden?

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöfordonet (miljöarbetsmaskin, utsläppsfri tung lastbil, miljölastbil, lätt ellastbil eller fordonsgaslastbil) och närmast jämförbara fordon.

+

Vad är närmast jämförbara fordon, finns det listor?

Den sökande gör en självständig bedömning vilket fordon som bäst motsvarar ett jämförbart fordon och priset på detta.

Vi utgår inte från några listor. När begäran om utbetalning skickas in ska sökande styrka priset med dokumentation.

+

Hur mycket premie kan ett företag en region eller kommun få?

Stödsummorna har från och med den 13 februari 2024 ändrats och ser olika ut beroende på fordonstyp samt i vissa fall den sökande företagets storlek.

Nedan finns en sammanställning av hur beräkning av stödsumman för respektive fordonstyp sker.

Stöd för köp av en utsläppsfri tung lastbil (eldriven) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av inköpskostnaden, dock   

 1. högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag
 3. högst 60 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Stöd för köp av en miljölastbil, rent fordon (som delvis drivs med el eller vätgas) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock    

 1. högst 20 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag
 3. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Stöd för köp av en fordonsgaslastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 • högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden.

Nytt för denna fordonstyp är att premie ges med stöd av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 vilket innebär att stöd av mindre betydelse kan ges till företag.

Ett stöd av mindre betydelse/försumbart stöd /de minimis är ett stöd till ett lågt värde som under vissa förutsättningar inte är ett statsstöd.

+

Går det att söka stöd för ett fordon som redan är inköpt?

Nej, stöd får endast beviljas för köp av ett nytt miljöfordon som är eller ska bli registrerad i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Fordonet ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och användning och får inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen.

Fordonet får inte tidigare ha tagits i bruk i Sverige, eller någon annanstans.

+

Går det att söka stöd för en demomaskin?

Ja stöd kan beviljas och utbetalas för en demomaskin. Fordonet ska inte tidigare ha tagits i bruk i sin ursprungliga avsikt.

När den är i bruk för demosyfte så räknas det inte som dess ursprungliga avsikt och därför kan stöd beviljas för ett demoexemplar (förutsatt att fordonet uppfyller övriga förutsättningar och krav enligt förordningen och beslut).

Dokumentation som styrker att fordonet inte tidigare tagits i bruk ska bifogas till begäran om utbetalning.  

+

Ska inköpspriset anges inklusive eller exklusive moms?

 • Om den sökande är momspliktig ska inköpspriset anges utan moms i ansökan om stöd
 • Om de är momsbefriade ska inköpspriset anges inklusive moms.

Detta gäller både inköpspriset på fordonet och priset för närmast jämförbara fordon.

+

Vad räknas in i totalvikt?

Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt. passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för).

+

Vad gäller för utbetalning av stödet?

Energimyndigheten ska betala ut det beviljade stödbeloppet tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Beloppet betalas ut om uppgifterna i vägtrafikregistret visar att

 1. den som köpt och ställt på fordonet fortfarande är registrerad som ägare och
 2. att fordonet är registrerat i Sverige, samt att övriga förutsättningar för utbetalning är uppfyllda.

Detta innebär att fordonet ska vara påställt när du skickar in en begäran om utbetalning till Energimyndigheten och i formuläret fyller du i det datum som fordonet är påställt.

Sex månader efter detta datum kommer Energimyndigheten att påbörja granskningen av din begäran om utbetalning och fordonet ska då vara påställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ägaren av fordonet ska vara samma organisation som den som sökt stödet och den som ställde på fordonet. 

När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren skicka in ett intyg till Energimyndigheten.

 • Intyget ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att de fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige.
 • Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.
+

Kan stöd betalas ut till ett företag som har skulder?

Om stödmottagaren har skulder hos Kronofogdemyndigheten som avser allmänna mål (fordringar som staten eller kommun har) kan ett stöd inte utbetalas.

+

Vad innebär De minimis, stöd av mindre betydelse?

För fordongaslastbilar som är avsedda att drivas med biogas omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 som stöd av mindre betydelse. Den här typen av stöd kallas också de minimis-stöd. 

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 300 000 euro per mottagare under de tre senaste åren.

De minimis-stöd får inte lämnas till:

 • företag som är verksamma inom primärproduktion av fiskeri- och vattenbruksprodukter
 • företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter
 • exportrelaterad verksamhet, vilket innebär att stödet inte få vara knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet.

För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop.

Om stödmottagaren ingår i en koncern ska hela koncernens stöd av mindre betydelse anges.  

Exempel:

Om ett företag fått stöd om 100 000 euro första året kan vi som mest bevilja 200 000 euro andra året.

Tredje året kan då samma företag inte få något stöd av mindre betydelse. Fjärde året kan vi bevilja 100 000 euro.

+

Kan pastorat eller församling söka stöd?

Ja, Svenska kyrkan kan ses som ett företag i statsstödsrättlig mening.

+

Vad innebär om medel finns?

Detta är ett introduktionsstöd med syfte att få in ny teknik på marknaden, där tanken är att stödet ska finnas under ett begränsat antal år tills det inte längre behövs.

Även om vi har fattat ett beviljandebeslut och den sökande och fordonen uppfyller kraven kan vi aldrig garantera att den sökande kan få stödet utbetalt.

Om pengarna är slut, eller om regeringen skulle välja att avsluta stödet, finns inget att betala ut, vilket också anges i beslutet och stöds i förordningens 1 § ”Bidrag ges om det finns medel”. 

Skulle det vara så att en sökande begär utbetalning sent under året, och att alla medel är utbetalade, flyttas ärendet över till nästa år under förutsättning att det finns medel då.

+

Hur vet jag om jag är ett stort, medelstort eller litet företag?

Små och medelstora företag (SMF) definieras med beaktande dels av företagets antal anställda, företagets nettoomsättning alternativt balansomslutning.

Definitionen för SMF följer av: Kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (pdf)

 • Med stort företag avses företag med 250 anställda eller fler och en årsomsättning på minst 50 miljoner och/eller en balansomslutning på minst 43 miljoner. Företag i denna kategori ingår inte i definitionen av små- och medelstora företag SMF (SME) 
 • Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR.  
 • Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EUR. 
 • Med mikroföretag avses företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner EUR.

För att ett företag ska definieras som en viss typ av företag behöver kriterierna enligt ovan vara uppfyllda. Under vissa förutsättningar ska ett företag räkna med uppgifter från andra företag inom koncernen vid beräkningen av personalstyrka och de finansiella beloppen.

För att avgöra om detta behöver det först fastställas om det aktuella företaget är ett:

 • fristående företag
 • partnerföretag
 • anknutet företag.

En mall för hur en sådan beräkning ska göras finns i Kommissionens användarhandbok.

Användarhandledning om definitionen av SMF-företag, EU-Kommissionen

Ett företag som ingår i en koncern är i många fall att räkna som ett anknutet företag.

Det anknutna företagets alla uppgifter måste läggas till ditt företags uppgifter för att fastställa om du uppfyller kraven på personalstyrka och finansiella gränsvärden i definitionen av små och medelstora företag.

+

Hur vet jag när ni fattat ett beslut i mitt ärende?

När beslut fattats i ert ärende får kontaktpersonen i ärendet ett mejl som informerar om detta och att ni ska logga in på Mina sidor för att ta del av beslutet.

+

När måste fordonet vara inregistrerat?

Miljöfordonet får vara registrerat i Transportstyrelsens vägtrafikregister men ej påställt eller ha tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans när ansökan görs detta enligt 3 § Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. 

Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon, riksdagen

När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren skicka in ett intyg till Energimyndigheten.

Intyget ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att de fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige.

Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.

+

När måste fordonet vara påställt?

När du skickar in en begäran om utbetalning (av tidigare beviljat stöd) ska fordonet vara påställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ha tagits i bruk i Sverige.

Fordonet ska även vara påställt när Energimyndigheten handlägger begäran om utbetalning.

För miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren i stället skicka in ett intyg till Energimyndigheten, läs mer i vägledningen för fordonet.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15