Konto för sjöfartsoperatörer

Verksamhetsutövare som omfattas av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser behöver öppna ett sjöfartsoperatörskonto i unionsregistret.

Sjöfartsoperatörskontot behövs för att rapportera utsläpp från föregående år och kunna överlämna motsvarande mängd utsläppsrätter.

+

Ansökan för sjöfartsoperatörskonto

Ansökan för att öppna ett sjöfartsoperatörskonto sker i flera steg.

 1. Först ansöker du om behörighet för att företräda en organisation i e-tjänsten på Mina sidor. Detta behöver alla som ska vara ombud för kontot göra. Se steg 1 under rubriken Ansök via Mina sidor nedan.
 2. Därefter fyller du i ansökningsformuläret för kontoombud och bifogar efterfrågad dokumentation. Se steg 2 under rubriken Ansök via Mina sidor nedan.
 3. Ett av ombuden fyller sedan i ansökningsformuläret för kontoinnehavare och bifogar dokumentation som krävs för vald kontotyp. Se steg 3 under rubriken Ansök via Mina sidor nedan.
 4. I det sista steget ansöker du om att öppna ett konto i unionsregistret. Se instruktioner under Registrering i unionsregistret nedan.

Ansökan behandlas först när alla uppgifter nått Energimyndigheten.

Ansök via Mina sidor

Ansökan för sjöfartsoperatörskonto görs enklast via Energimyndighetens e-tjänst Handel med utsläppsrätter på Mina sidor.

Mina sidor

Steg 1. Ansök om behörighet för att företräda en organisation i e-tjänsten Handel med utsläppsrätter

 • Logga in på Mina sidor med ditt BankID.
 • Välj ansök om behörighet för Handel med utsläppsrätter (EU ETS).
 • Fyll i dina uppgifter och bifoga fullmakt från firmatecknaren om du inte har firmateckningsrätt själv.
 • Kontrollera dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post när du har fått behörighet.

Steg 2. Skicka in ansökningsformuläret för kontoombud

 • Efter att du fått behörighet, ska du logga in igen på Mina sidor.
 • Välj skapa ärende och fyll i ansökan för kontoombud.
 • Bifoga kopia på certifierad id-handling. Läs mer om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för ombud nedan.
 • Kontrollera dina uppgifter och skicka in.

Steg 3. Skicka in ansökningsformuläret för kontoinnehavaren

 • Logga in igen på Mina sidor.
 • Välj skapa ärende och ansökan om att öppna ett konto för kontoinnehavare.
 • Välj kontotyp och fyll i ansökningsformuläret.
 • Bifoga den dokumentation som krävs. Läs mer om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för kontoinnehavare nedan.
 • Kontrollera dina uppgifter och skicka in.
+

Har du ingen e-legitimation?

Om du inte har en e-legitimation kan du ansöka om ett konto i unionsregistret genom att posta din ansökan till Energimyndigheten.

Ladda ner ansökningsblankett

På blanketten ska du:

 • fylla i uppgifter om den organisation eller fysiska/juridiska person som är kontoinnehavare
 • fylla i uppgifter om de personer som ska agera ombud för kontoinnehavaren i unionsregistret
 • läsa igenom information om hantering av personuppgifter
 • se till att giltig firmatecknare eller befintligt ombud för din organisation skriver under blanketten.

Det här ska ingå i din ansökan via post till Energimyndigheten:

 • ansökningsblankett
 • dokumentation som avser de personer som ska vara ombud
 • dokumentation som avser kontoinnehavaren.

Läs mer om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för ombud och Dokumentation för kontoinnehavare nedan.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Vill du registrera fler ombud än de tre som ryms i blanketten kan du enklast bara bifoga ytterligare en utskrift av blanketten och enbart fylla i uppgifter om ombuden.

+

Dokumentation för ombud

Dokumentationskraven för ombud enligt Registerförordningen är följande:

 • fullmakt
 • id-handling (certifierad av Notarius Publicus)
 • utdrag ur belastningsregistret

Dokumentationen ska lämnas in tillsammans med din ansökan i e-tjänsten på Mina sidor.

Fullmakt

Fullmakt ska utfärdas för alla ombud i unionsregistret som inte ensamma har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Kopia av fullmakten bifogas på Mina sidor vid ansökan om behörighet till e-tjänsten Handel med utsläppsrätter. Originalfullmakten behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in originalfullmakten för ytterligare granskning.

Ladda ner fullmakt

Id-handling

Kopia av id-handling som är certifierad av Notarius Publicus skickas in digitalt via e-tjänsten. Originalet av den certifierade id-handlingen behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in underlaget för ytterligare granskning.

För alla nya ombud i unionsregistret krävs kopia av giltig id-handling (pass, svenskt körkort eller id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Utdrag ur belastningsregistret

För nya ombud i unionsregistret krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Utdrag ur belastningsregistret för behörighet till unionsregistret

Vill du i stället skicka in belastningsregisterutdraget själv går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget måste skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i och får inte vara äldre än två månader när det inkommer till Energimyndigheten.

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen

Gemensamma krav för all typ av dokumentation

För att visa äktheten hos kopior av dokument som skickas in måste de certifieras av en Notarius Publicus. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten. Kontaktuppgifter för Notarius Publicus/expedition som legaliserat ska också bifogas i ansökan. Dokument som är original behöver inte certifieras av en Notarius Publicus.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Översättning, Kammarkollegiet

+

Dokumentation för kontoinnehavaren

Enligt Registerförordningen ska du tillsammans med din ansökan om att öppna ett sjöfartsoperatörskonto bifoga dokumentation om kontoinnehavaren.

Följande dokumentation ska skickas in till Energimyndigheten:

 • fartygsförteckning eller
 • bevis på bemyndigande att uppfylla skyldigheter enligt utsläppshandelssystemet

Där tillämpligt ska även följande dokumentation skickas in:

 • information om koncernstruktur
 • information om juridisk person

Läs mer om de olika typerna av dokumentation under rubrikerna nedan.

Fartygsförteckning

En fartygsförteckning ska skickas in av fartygsägaren om denne är ansvarig för driften av fartyget. Handlingen ska innehålla en lista över samtliga fartyg som fartygsägaren ansvarar för samt deras respektive IMO-identifieringsnummer för fartyg.

Om fartygsförteckningen ändras måste fartygsägaren inom 20 arbetsdagar meddela Energimyndigheten och skicka in en uppdaterad förteckning samt det nya rederiets namn och IMO-identifieringsnummer för företag och registrerad ägare för samtliga fartyg som inte längre omfattas av fartygsägarens ansvar.

Bevis på bemyndigande att uppfylla skyldigheter enligt utsläppshandelssystemet

Om någon annan än fartygsägaren är ansvarig för fartygets drift och därmed också övertagit allt ansvar som följer av de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening samt alla skyldigheter under utsläppshandelsdirektivet, ska denna organisation eller person skicka in en handling som tydligt visar på att organisationen eller personen bemyndigats av fartygsägaren att uppfylla skyldigheterna enligt utsläppshandelssystemet.

Handlingen ska vara undertecknad av både fartygsägaren och organisationen eller personen. I handlingen ska följande uppgifter framgå:

 • namn och IMO-identifieringsnummer för företag och registrerade ägare för den organisation eller person som bemyndigats av fartygsägaren
 • registreringsland för den organisation eller person som bemyndigats av fartygsägaren
 • fartygsägarens namn och IMO-identifieringsnummer för företag och registrerad ägare
 • information om fartygsägarens kontaktperson (namn, tjänstebeteckning, företagsadress, telefonnummer, e-postadress)
 • datum för tillämpning av fartygsägarens mandat till organisationen eller personen
 • IMO-identifieringsnummet för varje fartyg som omfattas av mandatet.

Handlingen ska vara skriven på svenska eller engelska. Om handlingen är en kopia ska den vara certifierad av Notarius Publicus och utfärdandet får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten.

Information om koncernstruktur

Om kontoinnehavaren ingår i en koncern ska denne skicka in en handling som tydligt identifierar koncernens struktur.

Om handlingen är en kopia ska den vara certifierad av Notarius Publicus och utfärdandet får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten.

Information om juridisk person

För en juridisk person som ansöker om att öppna ett sjöfartsoperatörskonto behöver kontoinnehavaren inkomma med en kopia av dokument som styrker registreringen av den juridiska personen (för svenska företag kan detta till exempel innebära utdrag från Bolagsverket).

Om en juridisk person ansöker om att öppna ett sjöfartsoperatörskonto kan Energimyndigheten begära in följande handlingar:

 • kontouppgifter
 • bekräftelse på momsregistrering
 • namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849, inbegripet typen av ägande eller kontroll som utövas.
 • kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder
 • kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna. Om det inte finns några reviderade räkenskaper, kan en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef lämnas in.

Gemensamma krav för all typ av dokumentation

För att visa äktheten hos kopior av dokument som skickas in måste de certifieras av en Notarius Publicus. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten. Kontaktuppgifter för Notarius Publicus/expedition som legaliserat ska också bifogas i ansökan. Dokument som är original behöver inte certifieras av en Notarius Publicus.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Översättning, Kammarkollegiet

+

Registrering i unionsregistret

Vid ansökan om kontoöppnande behöver du, utöver att skicka in dokumentationen via e-tjänsten, även registrera dig som ombud och ansöka om att öppna ett konto på unionsregistrets webbplats.

Registrering i unionsregistret – steg för steg

Du hittar till unionsregistret via länk nedan.

Unionsregistret (europa.eu)

Om samtliga ombud redan är användare i unionsregistret kan du gå direkt till steg 2 nedan.

1. Skapa ett användarkonto i unionsregistret

Som blivande användare behöver du bland annat installera EU Login mobilapp som används vid inloggning och signering av uppgifter i registret. Vi har tagit fram en guide för hur du skapar ett användarkonto i unionsregistret.

EU Union Registry - User Guide, Europeiska Kommissionen (på engelska)

När du har följt guiden för skapande av användarkonto kommer ett URID att genereras för din användare. Ditt URID är alltid synligt uppe till vänster på skärmen när du är inloggad i registret (till exempel SE123456789).

2. Ansök om att öppna ett konto i unionsregistret

När alla ombud som ska registreras för kontot har fått sina URID:n kan ansökan om konto göras i unionsregistret. Observera att endast ett ombud ska ansöka om kontot för rederiet, men URID för alla ombud (minst två) behövs för att knyta de användarna till kontot. Processen beskrivs i kapitel 1, avsnitt 2 i användarmanualen och i instruktionsfilmen Request an Account opening.

Användarmanual och instruktionsfilm (europa.eu)

När du öppnar kontot får du välja vilka roller ombuden på kontot ska ha. För full tillgång till kontot väljer du rollen Initiativtagare & godkännare /Process Initiator and Approver.

Mer om ombudsroller

3. Behörighetsnycklar skickas ut

När ansökan om kontoöppnande är godkänd och alla ombud har fått sin dokumentation godkänd kommer behörighetsnycklar att skickas med REK brev till varje ombud. Behörighetsnyckeln behövs för att aktivera användarkontot i unionsregistret.


Läs mer om information för rederier hos Naturvårdsverket.

Rederier inom EU ETS, Naturvårdsverket