Auktionering

Auktioner av utsläppsrätter är en transparent tilldelningsmetod som gör att marknadsaktörer kan förvärva utsläppsrätter till marknadspris. Medlemsstaterna utnyttjade endast denna rätt marginellt och i den andra handelsperioden auktionerades endast 4 procent av utsläppsrätterna ut. Majoriteten av utsläppsrätterna tilldelades gratis.

Under den första handelsperioden (2005–2007) fick medlemsstaterna auktionera upp till 5 procent av utsläppsrätterna och i den andra handelsperioden upp till 10 procent. Det uppskattades att ca 57 procent av utsläppsrätterna auktionerades ut under den tredje handelsperioden (2013-2020).

Auktioneringsförordningen

Auktionering av utsläppsrätter i den tredje handelsperioden och framåt regleras av den så kallade auktioneringsförordningen vilken specificerar tidpunkten, administrationen och andra aspekter av hur auktionering ska äga rum. Auktioneringsprocessen ska vara öppen, transparent, harmoniserad och icke-diskriminerande. Varje auktion måste respektera reglerna för den inre marknaden och måste därför vara öppen för alla potentiella köpare på icke-diskriminerande villkor.

Auktioner i praktiken

Från och med den tredje handelsperioden kan en stor andel anläggningar i EU:s utsläppshandelssystem komma att behöva köpa en del av de utsläppsrätter som behövs för fullgörandet. Verksamhetsutövare i EU:s utsläppshandelssystem kan antingen köpa utsläppsrätter från andra deltagare i handelssystemet eller via auktioner.

Auktioner hålls av auktionsplattformar utsedd av respektive medlemsstat och varje anbudsgivare kan ansöka om behörighet till vilken auktionsplattform som helst inom EU eller EES.

En av auktionsplattformarna är European Energy Exchange AG (EEX) som fungerar som gemensam auktionsplattform för 25 medlemsstater och separat som auktionsplattformar för Tyskland och Polen. Den andra auktionsplattformen är ICE Futures Europe (ICE) som fungerar som auktionsplattform för Storbritannien.

Eftersom utsläppsrätter är fungibla kan utsläppsrätter från vilken auktionsplattform som helst användas för fullgörande inom hela handelssystemet. Vem som helst som uppfyller kraven hos respektive plattform kan delta i auktionerna.

Budgivare kan komma åt auktionerna via internet och auktionsplattformarna erbjuder också dedikerade anslutningar. Auktionsformatet är ett engångsförseglat bud och enhetligt pris för poster på antingen 500 eller 1000 utsläppsrätter beroende på auktionsplattform.

Auktionskalendern som fastställs av auktionsplattformarna anger datum, budfönster, storlek och andra detaljer för varje auktion som ska hållas under ett kalenderår.

European Energy Exchange AG (EEX)

ICE Futures Europe (ICE)

Användning av auktionsintäkter

Intäkterna från auktionerna fördelas mellan medlemsstaterna. Hur intäkterna används regleras i handelsdirektivet. I Sverige tas intäkterna om hand av Riksgäldskontoret.