Ansökan om nytt ombud för befintligt konto

För att lägga till ett nytt ombud på ett befintligt konto i unionsregistret behöver du först skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Ombudet kan sedan registrera sig på unionsregistrets webbplats.

+

Ansökan för kontoombud

Ansökan som ombud till unionsregistret görs enklast via Energimyndighetens e-tjänst på Mina sidor.

Ansök via Mina sidor

Ansökan till Energimyndigheten sker i två steg. Först ansöker du om behörighet för att komma in i e-tjänsten och därefter fyller du i ansökningsformuläret och bifogar den dokumentation som krävs. För att logga in på Mina sidor behöver du en e-legitimation.

Mina sidor

Steg 1. Ansökan om behörighet till e-tjänsten

 • Logga in på Mina sidor med BankID.
 • Ansök om behörighet till e-tjänsten för handel med utsläppsrätter (EU ETS).
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten.
 • Bifoga fullmakten som gäller för handel med utsläppsrätter.
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post när du har fått behörighet.

Steg 2. Fyll i ansökningsformuläret för kontoombud

 • Logga in igen på Mina sidor.
 • Välj ansökan om nytt kontoombud.
 • Bifoga dokumentation som krävs. Läs om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för ombud nedan.
+

Har du ingen e-legitimation?

Om du inte har en e-legitimation kan du ansöka för att bli kontoombud i unionsregistret genom att posta din ansökan till Energimyndigheten.

Ladda ner ansökningsblankett

På blanketten ska du:

 • fylla i uppgifter om den organisation eller fysiska/juridiska person som är kontoinnehavare,
 • fylla i uppgifter om den person/de nya personerna som ska agera ombud för kontoinnehavaren i unionsregistret,
 • läsa igenom information om hantering av personuppgifter,
 • se till att giltig firmatecknare eller befintligt ombud för din organisation skriver under blanketten. Du själv som sökande kan också skriva under blanketten, givet att du bifogar en giltig fullmakt med din ansökan.

Det här ska ingå i din ansökan via post till Energimyndigheten:

 • ansökningsblankett,
 • dokumentation som avser den/de personer som ska bli ombud.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

+

Dokumentation för ombud

Dokumentationen för ombud som ska registreras på ett konto ska lämnas digitalt via ansökan i Energimyndighetens e-tjänst.

Dokumentation för ombud

Dokumentationskraven för ombud enligt Registerförordningen är följande:

 • fullmakt,
 • id-handling (certifierad av Notarius Publicus),
 • utdrag ur belastningsregistret.

Energimyndigheten kontrollerar fast bostadsadress för alla ombud. Om du är bosatt i ett annat land än Sverige ska du skicka in bevis på fast bostadsadress.

Dokumentationen ska lämnas in med ansökan i Mina sidor.

Mina sidor

Fullmakt

Fullmakt ska utfärdas för alla ombud i unionsregistret som inte ensamma har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Kopia av fullmakten bifogas på Mina sidor vid ansökan om behörighet till e-tjänsten Handel med utsläppsrätter. Originalfullmakten behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in originalfullmakten för granskning.

Ladda ner fullmakt

Id-handling

Kopia av id-handling som är certifierad av Notarius Publicus skickas in digitalt via e-tjänsten. Originalet av id-handlingen behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in underlaget för ytterligare granskning.

För alla nya ombud i unionsregistret krävs kopia av giltig id-handling (pass, svenskt körkort eller id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Utdrag ur belastningsregistret

För nya ombud (ej kontrollörer) i unionsregistret krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Mer information om varför vi inhämtar utdrag ur belastningsregistret

Vill du av någon anledning skicka in belastningsregisterutdraget själv så går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget måste skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i och får inte vara äldre än två månader när det inkommer till Energimyndigheten.

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret (polisen.se)

Gemensamma krav för all typ av dokumentation

För att visa äktheten hos kopior av dokument som skickas in måste de certifieras av en Notarius Publicus. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten och kontaktuppgifter för Notarius Publicus/expedition som legaliserat ska bifogas i ansökan. Dokument som är original behöver inte certifieras av en Notarius Publicus.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Mer om översättning hos Kammarkollegiet

Notarius Publicus

Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och har bland annat i uppgift att hjälpa allmänheten att styrka kopior av handlingar. Du hittar din närmaste notarius genom en sökning i din sökmotor eller på din länsstyrelses webbplats.

+

Registrera i unionsregistret

Som nytt ombud behöver du registrera dig på unionsregistrets webbplats och kopplas till de konton du ska agera ombud för. Registreringen är personlig och ska göras av det sökande ombudet.

Registrering i unionsregistret - steg för steg

Som nytt ombud behöver du, utöver att skicka in dokumentation via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor, även registrera dig på unionsregistrets webbplats och kopplas till de konton du ska agera ombud för. Registreringen är personlig och ska göras av det sökande ombudet.

Unionsregistret (europa.eu)

1. Registrera dig som ombud

Som blivande ombud behöver du bland annat installera EU Login mobilapp som används vid inloggning och signering av uppgifter i registret. Vi har tagit fram en guide för hur du steg för steg skapar ett användarkonto i unionsregistret.

Guide för skapande av användarkonto i unionsregistret (pdf)

När du har följt guiden för skapande av användarkonto kommer ett URID att genereras för din användare. Ditt URID är alltid synligt uppe till vänster på skärmen när du är inloggad i registret (t.ex. SE123456789).

2. Koppla din användare till konton

Nästa steg är att få din användare kopplad till de konton som du ska stå som ombud för. För detta behöver du ta hjälp av en kollega som redan är ett ombud.
Din kollega behöver ditt URID, och behöver sedan göra följande:

 1. Logga in i unionsregistret och navigera till ert konto.
 2. Klicka på fliken 'Behöriga ombud' och välj 'Lägg till ombud'.
 3. Välj 'Ombudet är ännu inte kopplat till kontoinnehavaren' och tryck 'Nästa'.
 4. Fyll i URID, kontaktinformation, samt välj ombudsroll för det nya ombudet. För fullständig behörighet, välj Process Initiator and Approver.

Mer information om ombudsroller

Tillägget av ombud sker inte direkt, utan skickas först till Energimyndigheten för godkännande. Ombudet kan läggas till på fler konton efter att den första begäran har godkänts. Endast en begäran om att lägga till ombud kan vara aktiv åt gången per konto. Om flera ombud ska läggas till på samma konto behöver detta ske ett i taget.

3. Få din behörighetsnyckel och aktivera konto/-n

Innan du får tillgång till ert konto/era konton behöver du aktivera din användare med en behörighetsnyckel. Din behörighetsnyckel får du postad till dig med rekommenderat (REK) brev när din användare är tillagd på ett konto, och du även har fått din dokumentation granskad och godkänd.

Energimyndighetens handläggare meddelar dig via mejl när du är godkänd som nytt ombud och behörighetsnyckeln skickas då ut. Om du behöver komplettera din ansökan meddelar vi detta via mejl.

Krav på minst två ombud för ett konto

Antalet ombud för ett konto ska alltid vara minst två och informationen om dessa ombud ska hållas uppdaterad och korrekt. Ansvaret för att ombuden har behörighet till kontoinnehavarens konton ligger hos kontoinnehavaren.

Om kravet på minst två ombud på varje konto inte uppfylls, eller om kontoinnehavaren inte informerar Energimyndigheten om viktiga ändringar gällande ombud eller innehavaren så kan det leda till att all åtkomst till kontot spärras.