Klimatpremie för miljöarbetsmaskiner

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremie för miljöarbetsmaskiner.

Klimatpremie kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny miljöarbetsmaskin.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Det här är en miljöarbetsmaskin

En miljöarbetsmaskin är ett motorredskap eller en traktor som har en nettoeffekt på minst 15 kW och som är avsedd att drivas enbart av el eller ett annat biodrivmedel som inte kan användas i motorer som kan drivas av fossila bränslen. Fordonet kan även drivas av elektrobränslen, exempelvis fossilfri framtagen vätgas.

Nytt gällande miljöarbetsmaskiner

Från och med 13 februari 2024 går det inte längre att söka stöd för miljöarbetsmaskiner som drivs av fordonsgas, bioetanol, bränsleceller eller hybridarbetsmaskiner. Däremot går det att söka stöd för en miljöarbetsmaskin som drivs av elektrobränslen, exempelvis fossilfri framtagen vätgas.

Så här ansöker du om premien

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Elbusspremie
 3. När behörigheten är beviljad kan du ansöka om premien.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för arbetsmaskiner.

Vägledning för arbetsmaskiner (pdf)

+

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöarbetsmaskinen och närmast jämförbara fordon.

Stöd för köp av en miljöarbetsmaskin får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden, eller
 2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden, om maskinen enbart drivs med el.

 

Frågor och svar om klimatpremien

+

Vad är ett miljöfordon?

Med miljöfordon avses:

 • miljöarbetsmaskiner
 • utsläppsfria tunga lastbilar
 • miljölastbilar
 • lätta ellastbilar
 • fordonsgaslastbilar avsedda att drivas med biogas.
+

Vad gäller för leasing?

För beslut som fattats före 13 februari 2024 gäller:

Under förutsättning att leasingtagaren förbinder sig att köpa fordonet efter leasingtidens slut så är leasing möjligt, det innebär att en så kallad finansiell leasing är möjligt, enligt gällande EU-förordning.

För beslut som fattats efter 13 februari 2024 gäller:

Det är endast den som köpt fordonet och står som ägare för fordonet som är stödberättigad.

För att utbetalning ska kunna göras, måste den som sökt stödet, köpt och ställt på fordonet också vara registrerad som ägare i Transportstyrelsens vägtrafikregister och fordonet ska vara registrerat i Sverige.

Vanligtvis är leasinggivaren ägare av fordonet och leasingtagaren är brukare, i dessa fall ska alltså leasinggivaren söka stödet.

+

När går det att beställa miljöfordonet?

Ansökan om stöd för köp av miljöfordonet måste göras innan fordonet har beställts.

Den sökande behöver inte invänta ett beslut från Energimyndigheten för att beställa miljöfordonet.

+

Vad menas med ett fordon har beställts?

Ett fordon har beställts när köparen av miljöfordonet har tecknat avtal om köp av fordonet. Det innebär dock att offerter kan inhämtas innan ansökan skickas in.

+

Vad avses med den stödberättigande kostnaden?

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöfordonet (miljöarbetsmaskin, utsläppsfri tung lastbil, miljölastbil, lätt ellastbil eller fordonsgaslastbil) och närmast jämförbara fordon.

+

Vad är närmast jämförbara fordon, finns det listor?

Den sökande gör en självständig bedömning vilket fordon som bäst motsvarar ett jämförbart fordon och priset på detta.

Vi utgår inte från några listor. När begäran om utbetalning skickas in ska sökande styrka priset med dokumentation.

+

Hur mycket premie kan ett företag en region eller kommun få?

Stödsummorna har från och med den 13 februari 2024 ändrats och ser olika ut beroende på fordonstyp samt i vissa fall den sökande företagets storlek.

Nedan finns en sammanställning av hur beräkning av stödsumman för respektive fordonstyp sker.

Stöd för köp av en miljölastbil, rent fordon (som delvis drivs med el eller vätgas) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 1.  högst 20 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag
 3. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.
+

Går det att söka stöd för ett fordon som redan är inköpt?

Nej, stöd får endast beviljas för köp av ett nytt miljöfordon som är eller ska bli registrerad i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Fordonet ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och användning och får inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen.

Fordonet får inte tidigare ha tagits i bruk i Sverige, eller någon annanstans.

+

Går det att söka stöd för en demomaskin?

Ja stöd kan beviljas och utbetalas för en demomaskin. Fordonet ska inte tidigare ha tagits i bruk i sin ursprungliga avsikt.

När den är i bruk för demosyfte så räknas det inte som dess ursprungliga avsikt och därför kan stöd beviljas för ett demoexemplar (förutsatt att fordonet uppfyller övriga förutsättningar och krav enligt förordningen och beslut).

Dokumentation som styrker att fordonet inte tidigare tagits i bruk ska bifogas till begäran om utbetalning.  

+

Ska inköpspriset anges inklusive eller exklusive moms?

 • Om den sökande är momspliktig ska inköpspriset anges utan moms i ansökan om stöd
 • Om de är momsbefriade ska inköpspriset anges inklusive moms.

Detta gäller både inköpspriset på fordonet och priset för närmast jämförbara fordon.

+

Vad räknas in i totalvikt?

Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt. passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för).

+

Vad gäller för utbetalning av stödet?

Energimyndigheten ska betala ut det beviljade stödbeloppet tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Beloppet betalas ut om uppgifterna i vägtrafikregistret visar att

 1. den som köpt och ställt på fordonet fortfarande är registrerad som ägare och
 2. att fordonet är registrerat i Sverige, samt att övriga förutsättningar för utbetalning är uppfyllda.

Detta innebär att fordonet ska vara påställt när du skickar in en begäran om utbetalning till Energimyndigheten och i formuläret fyller du i det datum som fordonet är påställt.

Sex månader efter detta datum kommer Energimyndigheten att påbörja granskningen av din begäran om utbetalning och fordonet ska då vara påställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ägaren av fordonet ska vara samma organisation som den som sökt stödet och den som ställde på fordonet. 

När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren skicka in ett intyg till Energimyndigheten.

 • Intyget ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att de fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige.
 • Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.
+

Kan stöd betalas ut till ett företag som har skulder?

Om stödmottagaren har skulder hos Kronofogdemyndigheten som avser allmänna mål (fordringar som staten eller kommun har) kan ett stöd inte utbetalas.

+

Kan pastorat eller församling söka stöd?

Ja, Svenska kyrkan kan ses som ett företag i statsstödsrättlig mening.

+

Hur vet jag när ni fattat ett beslut i mitt ärende?

När beslut fattats i ert ärende får kontaktpersonen i ärendet ett mejl som informerar om detta och att ni ska logga in på Mina sidor för att ta del av beslutet.

+

När måste fordonet vara inregistrerat?

Miljöfordonet får vara registrerat i Transportstyrelsens vägtrafikregister men ej påställt eller ha tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans när ansökan görs detta enligt 3 § Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. 

Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon, riksdagen

När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren skicka in ett intyg till Energimyndigheten.

Intyget ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att de fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige.

Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.

+

När måste fordonet vara påställt?

När du skickar in en begäran om utbetalning (av tidigare beviljat stöd) ska fordonet vara påställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ha tagits i bruk i Sverige.

Fordonet ska även vara påställt när Energimyndigheten handlägger begäran om utbetalning.

För miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödmottagaren i stället skicka in ett intyg till Energimyndigheten, läs mer i vägledningen för fordonet.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15