Konto för luftfartygsoperatör

Luftfartygsoperatörer som omfattas av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser och därmed ska rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter för anläggningar, behöver öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret. 

+

Ansökan till Energimyndigheten

Ansökan för att öppna ett luftfartygsoperatörskonto sker i flera steg.

 1. Först ansöker du om behörighet för att företräda en organisation i e-tjänsten på Mina sidor. Detta behöver alla som ska vara ombud för kontot göra. Se steg 1 under rubriken Ansök via Mina sidor nedan.
 2. Därefter fyller du i ansökningsformuläret för kontoombud och bifogar efterfrågad dokumentation. Se steg 2 under rubriken Ansök via Mina sidor nedan.
 3. Ett av ombuden fyller sedan i ansökningsformuläret för kontoinnehavare och bifogar dokumentation som krävs för vald kontotyp. Se steg 3 under rubriken Ansök via Mina sidor nedan.
 4. I det sista steget ansöker du om att öppna ett konto i unionsregistret. Se instruktioner under Registrering i unionsregistret nedan.

Ansökan behandlas först när alla uppgifter nått Energimyndigheten.

Ansök via Mina sidor

Ansökan för luftfartygsoperatörskonto görs enklast via Energimyndighetens e-tjänst Handel med utsläppsrätter på Mina sidor.

Mina sidor

Steg 1. Ansök om behörighet för att företräda en organisation i e-tjänsten Handel med utsläppsrätter

 • Logga in på Mina sidor med ditt BankID.
 • Välj ansök om behörighet för Handel med utsläppsrätter (EU ETS).
 • Fyll i dina uppgifter och bifoga fullmakt från firmatecknaren om du inte har firmateckningsrätt själv.
 • Kontrollera dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post när du har fått behörighet.

Steg 2. Skicka in ansökningsformuläret för kontoombud

 • Efter att du fått behörighet, ska du logga in igen på Mina sidor.
 • Välj skapa ärende och fyll i ansökan för kontoombud.
 • Bifoga kopia på certifierad id-handling. Läs mer om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för ombud nedan.
 • Kontrollera dina uppgifter och skicka in.

Steg 3. Skicka in ansökningsformuläret för kontoinnehavaren

 • Logga in igen på Mina sidor.
 • Välj skapa ärende och ansökan om att öppna ett konto för kontoinnehavare.
 • Välj kontotyp och fyll i ansökningsformuläret.
 • Bifoga den dokumentation som krävs. Läs mer om vilka dokumentationskrav som finns under Dokumentation för kontoinnehavare nedan.
 • Kontrollera dina uppgifter och skicka in.
+

Har du ingen e-legitimation?

Om du inte har en e-legitimation kan du ansöka om ett konto i unionsregistret genom att posta din ansökan till Energimyndigheten.

Ladda ner ansökningsblankett

På blanketten ska du:

 • fylla i uppgifter om den organisation eller fysiska/juridiska person som är kontoinnehavare,
 • fylla i uppgifter om den person/de nya personerna som ska agera ombud för kontoinnehavaren i unionsregistret,
 • läsa igenom information om hantering av personuppgifter,
 • se till att giltig firmatecknare eller befintligt ombud för din organisation skriver under blanketten.

Det här ska ingå i din ansökan via post till Energimyndigheten:

 • ansökningsblankett,
 • kopia av övervakningsplan som har godkänts av Naturvårdsverket,
 • dokumentation som avser den/de personer som ska bli ombud.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Vill du registrera fler ombud än de tre som ryms i blanketten kan du bifoga ytterligare en utskrift av blanketten och enbart fylla i uppgifter om ombuden.

+

Dokumentation för ombud

Dokumentationen för ombud som ska registreras på ett konto ska lämnas digitalt via ansökan i Energimyndighetens e-tjänst.

Dokumentation för ombud

Dokumentationskraven för ombud enligt Registerförordningen är följande:

 • fullmakt,
 • id-handling (certifierad av Notarius Publicus),
 • utdrag ur belastningsregistret.

Energimyndigheten kontrollerar fast bostadsadress för alla ombud. Om du är bosatt i ett annat land än Sverige ska du skicka in bevis på fast bostadsadress.

Dokumentationen ska lämnas in med ansökan i Mina sidor.

Mina sidor

Fullmakt

Fullmakt ska utfärdas för alla ombud i unionsregistret som inte ensamma har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Kopia av fullmakten bifogas på Mina sidor vid ansökan om behörighet till e-tjänsten Handel med utsläppsrätter. Originalfullmakten behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in originalfullmakten för granskning.

Ladda ner fullmakt

Id-handling

Kopia av id-handling som är certifierad av Notarius Publicus skickas in digitalt via e-tjänsten. Originalet av id-handlingen behåller ombudet själv så länge denna är behörigt ombud. Energimyndigheten kan begära in underlaget för ytterligare granskning.

För alla nya ombud i unionsregistret krävs kopia av giltig id-handling (pass, svenskt körkort eller id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Utdrag ur belastningsregistret

För nya ombud (ej kontrollörer) i unionsregistret krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Mer information om varför vi inhämtar utdrag ur belastningsregistret

Vill du av någon anledning skicka in belastningsregisterutdraget själv så går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget måste skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i och får inte vara äldre än två månader när det inkommer till Energimyndigheten.

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret (polisen.se)

+

Registrering i unionsregistret

Vid ansökan om kontoöppnande behöver du, utöver att skicka in dokumentationen via e-tjänsten, även registrera dig som ombud och ansöka om konto på unionsregistrets webbplats. Om samtliga ombud redan är användare i unionsregistret kan du gå direkt till steg 2.

Registrering i unionsregistret - steg för steg

Du hittar till unionsregistret via vår portal om utsläppshandel eller via direktlänk.

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets portal om utsläppshandel i EU ETS (naturvardsverket.se)

Unionsregistret (europa.eu)

1. Registrering av användare

Som blivande användare behöver du bland annat installera EU Login mobilapp som används vid inloggning och signering av uppgifter i registret. Vi har tagit fram en guide för hur du steg för steg skapar ett användarkonto i unionsregistret.

Guide för skapande av användarkonto i unionsregistret (pdf)

När du har följt guiden för skapande av användarkonto kommer ett URID att genereras för din användare. Ditt URID är alltid synligt uppe till vänster på skärmen när du är inloggad i registret (t.ex. SE123456789).

2. Ansökan om konto

När alla ombud som ska registreras för kontot har fått sina URID:n kan ansökan om konto göras i unionsregistret. Observera att endast ett ombud ska ansöka om kontot för anläggningen, men URID för alla ombud (minst 2) behövs för att knyta de användarna till kontot. Processen beskrivs i kapitel 1, avsnitt 2 i användarmanualen och i instruktionsfilmen Request an Account opening.

Användarmanual och instruktionsfilm

När du öppnar kontot får du välja vilka roller ombuden på kontot ska ha. För full tillgång till kontot väljer du rollen Initiativtagare & godkännare/Process Initiator and Approver.

Mer om ombudsroller

3. Behörighetsnycklar skickas ut

När ansökan om kontoöppnande är godkänd och alla ombud har fått sin dokumentation godkänd kommer behörighetsnycklar att skickas med REK brev till varje ombud. Behörighetsnyckeln behövs för att aktivera användarkontot i unionsregistret.

Luftfartygsoperatörens ansvar

Luftfartygsoperatören ska ansöka om ett konto i unionsregistret efter att ett beslut tagits om att luftfartygsoperatören ska ingå i EU:s utsläppshandelssystem.

Luftfartygsoperatören behöver även ha en övervakningsplan som godkänts av Naturvårdsverket. Kopia på denna ska bifogas vid ansökan till Energimyndigheten.

Gemensamma krav för all typ av dokumentation

För att visa äktheten hos kopior av dokument som skickas in måste de certifieras av en Notarius Publicus. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten och kontaktuppgifter för Notarius Publicus/expedition som legaliserat ska bifogas i ansökan. Dokument som är original behöver inte certifieras av en Notarius Publicus.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Mer om översättning hos Kammarkollegiet

Notarius Publicus

Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och har bland annat i uppgift att hjälpa allmänheten att styrka kopior av handlingar. Hitta din närmaste notarius genom en sökning i din sökmotor eller på din länsstyrelses webbplats.