Accelererad elektrifiering av vägtransporter

Energimyndigheten driver projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden under perioden 2021–2024. Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för elektrifierade vägtransporter på landsbygd och i gränsregioner, samt att verka för ett gemensamt betalsystem för elbilsladdning inom Norden och EU.

Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden består av två delprojekt:

Delprojekt: Främjande av elektrifiering på landsbygd samt i gränsregioner

Syftet med delprojektet är att förbättra förutsättningarna för elektrifierad vägtransport på landsbygden och i gränsregioner.

I den första fasen har Trafikverket genomfört en sammanställning av nuläget för olika elektrifierade vägtransporter i Norden. Kartläggning och analys av utbyggnaden av publik (”vita sträckor”) och icke-publik (”hemmaladdning”) laddinfrastruktur för olika färdmedel inom vägtransporter, med fokus på landsbygd och i gränsområden.

E-mobility in sparsely populated and border areas (pdf)

I sista fasen genomförs konkreta insatser för att främja förutsättningarna för elektrifierade vägtransporter med fokus på landsbygd och i gränsregioner.  Två online-kurser har skapats som en del av projektet. En kurs med fokus på elfordon och en om laddning och installation av laddare för elfordon. Kurserna finns på:

  • engelska
  • svenska
  • danska
  • finska
  • isländska
  • norska
  • åländska.

Online courses

Delprojekt: Samverkan kring betalningslösningar för elbilsladdning

Användare som behöver ladda sitt fordon möts ofta av olika system för betalningslösningar, såsom appar, särskilda kort etcetera, både nationellt, i Norden och EU.

Även om användare främst laddar hemma, är publik laddning ett viktigt komplement vid exempelvis längre resor. Situationen idag präglas av flera olika betalningsmodeller samt många sällan användare. Betalningsströmmarna per laddsession är oftast små, vilket i många fall medför att en kortläsare är för dyr. Detta har gett upphov till att laddoperatörer använder sig av olika, billigare betalningslösningar.

För att få en bra nulägesanalys har Energimyndigheten i ett första steg låtit Sopra Steria ta fram en rapport som kartlägger alla befintliga betalningssystem vid publika laddstationer i Norden. I kartläggningen ingår även ett antal andra europeiska länder såsom Frankrike, Tyskland, Portugal och Nederländerna. 

Report Accelerated Electrification of Road Transport (pdf)

Bakgrund till projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

De nordiska länderna står alla inför stora utmaningar i att ställa om till en fossilfri transportsektor och den  och den nordiska nyttan av samarbete är därför stor. Såväl statsministrarna som miljö- och klimatministrarna och Nordiska ministerrådet har pekat på vikten av samarbete inom transportsektorn. Elektrifiering av transportsektorn pågår i olika omfattning i alla de nordiska länderna och här finns en potential att samarbeta för att öka effektiviteten och takten i omställningsprocessen.

Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden syftar till att lösa två hinder som har identifieras för att vi ska kunna nå en ökad elektrifiering.

Hinder som har identifierats

  • Den allmänna uppfattningen om att elektrifiering av transportsektorn främst är en urban lösning.
  • Den allmänna uppfattningen om att det är krångligt att ladda sin elbil i de nordiska länderna.

Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet.

Projektet Nordiska hållbara städer är avslutat

Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden är en efterföljare till projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som Energimyndigheten drev 2018-2021.