Rapporter och statistik inom laddinfrastruktur

Energimyndigheten bidrar i flera olika projekt för att främja laddinfrastruktur. Här får du ta del av rapporter och underlag.

+

Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform

Energimyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att redovisa hinder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform och om lämpligt att analysera och föreslå åtgärder.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Lantmäteriet och Boverket. Sveriges Kommuner och Regioner har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Rapporten visar på tre viktiga resultat:

  • Ett av de viktigaste resultaten från uppdraget är bedömningen som Lantmäteriet gör kring samfälligheter och den information som Lantmäteriet förmedlar kring detta.
  • Ett andra resultat av uppdraget är att kommunens roll och förutsättningarna för laddinfrastruktur på allmän platsmark och kvartersmark belyses. Tidigare oklarheter om till exempel möjligheten för kommunen att ta betalt för el reds ut.
  • Ett tredje resultat rör möjligheten att minska risken för den som inte har egen rådighet att bli nekad tillgång till laddning.

I rapporten ges även en mer övergripande analys av hinder för laddning i olika boendeformer samt även till viss del för laddning på arbetsplats.

Rapporten i sin helhet

+

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Energimyndigheten har tillsammans med Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket fått i uppdrag, av regeringen, att göra en myndighetsgemensam uppföljning under 2022–2024 av samhällets elektrifiering och utvecklingen av elsystemet inklusive elproduktionen. I uppföljning ingår laddinfrastruktur.

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, pdf

Deluppdrag 2 - promemoria TA.pdf (Välj rapport genom att klicka på ”ladda ner”) 

+

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur. Myndigheterna har även fått i uppdrag att ta fram tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas, pdf

Uppdraget ska slutredovisas 1 november 2023.

Delrapportering till regeringen genomfördes 1 februari 2023.

Delrapportering genomfördes 1 februari 2023