Vätgas som energibärare

Genom att redan nu ta med vätgas som energibärare i den kommunala energiplaneringen skapas en hållbar strategi som kan bidra till att minska utsläppen och främja förnybar energi.

Fossilfri vätgas anses vara en central komponent för att ställa om i till exempel järn- och stålproduktion och industrier som använder vätgas som insatsvara såsom raffinaderier och vissa typer av kemisk industri. Vätgas förväntas även spela en viktig roll inom långväga tunga vägtransporter samt transporter med sjöfart och flyg.

Utöver detta bidrar vätgas till en ökad användning av förnybar energi genom att vätgas produceras via elektrolys från överskott av förnybar energi och lagras för senare användning. Inhemsk produktion av fossilfria bränslen som produceras från vätgas och infångad biogen koldioxid ger möjlighet till diversifiering av energikällor, minskar beroendet av importerade fossila bränslen och ökar försörjningstryggheten.

Vätgasens förmåga att distribuera energi mellan olika sektorer och regioner genom olika transportmetoder gör att den kan fungera som en buffert för att öka energisystemets motståndskraft.

Efterfrågan på vätgas kommer öka

I Sverige planeras flera vätgasprojekt längs hela värdekedjan med produktion, lagring, distribution och användning. Det är troligt att efterfrågan på vätgas och de elektrobränslen som kan framställas genom kombination av vätgas och koldioxid eller kväve, kommer att öka i takt med vissa sektorers övergång till fossilfrihet. Exempel på sådana sektorer är sjöfart och flyg samt reservkraft och beredskap. Detta kommer att leda till en expansion av hela vätgasvärdekedjan och understryker vikten av att integrera vätgas och dess infrastruktur i energi- och infrastrukturplaneringen redan nu.

Den ökande efterfrågan på fossilfri vätgas kräver en betydande expansion av fossilfri elproduktion. I flera fall planeras produktionen av fossilfri vätgas nära användningsorten där tillgången på fossilfri el är god och elpriserna är relativt låga. Det minskar behovet av att bygga ut elnät och vätgasledningar. Fördelaktiga förhållanden finns dock endast på begränsade platser i landet, vilket innebär att industrier som inte är belägna i dessa områden behöver säkra vätgas- och/eller elförsörjning till sina geografiska områden genom lämpliga och kostnadseffektiva överföringssystem. I vissa fall kan detta vara utmanande, vilket är anledningen till att en del aktörer redan nu väljer att satsa på koldioxidsnål vätgas som tillverkas genom ångreformering av naturgas med koldioxidavskiljning under en övergångsperiod.