Produktion och utbyggnad

Energimyndigheten följer vindkraftens utveckling och rapporterar årligen statistik om produktion och utbyggnad av vindkraft.

Idag domineras vindkraften i Sverige av landbaserad vindkraft. Till en början skedde utbyggnaden framför allt i södra Sverige samt på Gotland, men de senaste åren har vindkraften byggts ut i hela landet.

Vindkraft är en betydande del av elproduktionen

Vindkraften producerade 33 TWh el under 2022, vilket motsvarar ungefär 19 procent av Sveriges totala elproduktion. Den starka utvecklingen väntas fortsätta de närmaste åren. Enligt Energimyndighetens senaste kortsiktiga prognos kommer vindkraftens årliga elproduktion öka till 50 TWh till år 2025. Bedömningen är att vindkraft, på land och till havs, kommer att utgöra den största delen av den nya elproduktion som krävs för elektrifieringen av samhället.

Framtidens energisystem

Vindkraft i elsystemet

Havsbaserad vindkraft har stor potential

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har börjat ta fart både globalt och i Europa. Sverige har en av Europas längsta kuststräckor och förutsättningarna för havsbaserad vindkraft är goda. Det pågår en intensiv projektutveckling, men antalet projekt som fått tillstånd i Sverige är fortfarande få.

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för prövningar av vindkraft till havs. Syftet är att ge bättre förutsättningar för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, samtidigt som andra samhällsintressen beaktas. Utredningen redovisas i juni 2024.

Kommittédirektiv: En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft (pdf, regeringen.se)

Energimyndigheten har tillsammans med åtta andra myndigheter pekat ut fler potentiella områden för energiutvinning i havet.

Energiutvinning i havsplanerna

Lokala och regionala effekter

Vindkraften kan med sin centrala roll för samhällets elektrifiering utgöra en drivkraft för lokal och regional samhällsutveckling. Samtidigt har vindkraften också en påverkan på miljö och närboende. Miljöprövningen och en god regional och lokal planering är viktig för att underlätta en effektiv och hänsynsfull utbyggnad.

Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Hitta uppförda och planerade vindkraftverk som påbörjat samråds- eller tillståndsprocess i karttjänsten Vindbrukskollen

Nya tillstånd en förutsättning

Även om utbyggnaden väntas fortsätta i högt tempo de närmaste åren så ser det ut som att takten därefter saktar ner. Anledningen är att nya tillstånd inte har beviljats i en takt som möjliggör en fortsatt snabb utbyggnad.

Analys av statistik över tillståndsgivna och icke tillståndsgivna vindkraftverk 2014-01-01 – 2021-06-30

Officiell vindkraftsstatistik

Vi sammanställer varje år den officiella vindkraftsstatistiken från föregående år med tillhörande Exceltabeller.

Vindkraftsstatistik

+

Fördelningen av vindkraften i Sverige

Bilden visar fördelningen av vindkraften i Sverige vid slutet av 2023.

Installerad effekt per elområde 2023_ny.svg

Mer information om elområden och deras utformning finns på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Elområde (Energimarknadsinspektionen)

Vindkraftsäganden

Tabellen visar uppskattad fördelning av vindkraftsäganden utifrån bransch för vindkraftverk som tas i drift mellan 2017 och 2024.

Företagstyp
Installerad produktion (TWh)
Andel av total kapacitet (%)
Investmentbolag och kapitalförvaltare
15,1
50
Energibolag
11,4
38
Övrigt
1,9
6
Pensionsbolag
1,6
5
Leverantörer
0,4
1
Totalt
30,3
100