Energihushållning

I lagen om kommunal energiplanering framgår att kommunen ska främja hushållning med energi. 

Det finns ingen enhetlig definition av energihushållning men i den här vägledningen avses att energi används så effektivt som möjligt och att ingen onödig energianvändning sker. Att använda de olika energislagen till rätt ändamål är också att hushålla med energi. Ett exempel på god energihushållning är att använda restvärme för uppvärmning för att minska användningen av bränslen eller el.

Energihushållning kan göras på alla nivåer i samhället, från individnivå till större verksamheter. Det är många gånger beteenderelaterat, vilket innebär att åtgärder ofta kan göras utan stora investeringar.

Det finns potential för energihushållning i flera sektorer; bebyggelse, transporter, industri och inom övriga näringslivet. Även om kommunen inte har rådighet över alla dessa områden är det viktigt att försöka påverka även där rådighet saknas. Det kan till exempel vara genom att föra dialog med andra viktiga aktörer och föregå som gott exempel genom att arbeta aktivt med hushållning i den egna verksamheten. Att nyttja energi- och klimatrådgivningen och inkludera energitillsyn i miljötillsynen är också bra sätt att arbeta med frågorna.