Kommunens roll i energiomställningen

Kommunen har en viktig roll i att bidra till energiomställningen. Genom att arbeta utifrån lokala och regionala förutsättningar nära medborgarna kan kommunens energiplanering göra stor skillnad även regionalt och nationellt.

Kommunen har flera möjligheter att åstadkomma energiomställning, till exempel som fastighetsägare, markägare, ägare av kommunala bolag och upphandlare av tjänster. Det finns fyra delar i arbetet med energiplanering där kommunen har en särskilt viktig roll och bidrar till omställningen: formulera en vision för framtiden, använda befintliga samhällsplaneringsverktyg, driva på samverkan och bidra till en trygg energiförsörjning.

+

1. Formulera berättelsen om framtiden

Inför en stor förändring av samhället finns det ett värde i att ta fram en målbild och önskvärt tillstånd för framtiden. Kommunen kan i sin roll som energiplanerare vara en samlande kraft genom att ha visioner, sätta mål och visa ledarskap. Kommunen har en viktig roll i att visa och beskriva det framtida samhället och hur kommunen är en del i och kan dra nytta av energiomställningen. Det innebär också att arbeta med förankring hos medborgarna.

Framtidsbilden gör det möjligt att identifiera vilka förflyttningar som samhället behöver göra. Den ger också möjlighet att kommunicera till medborgarna varför kommunen/samhället behöver agera och göra förändringar. En framtidsbild behöver även sättas i relation till om kommunen inte agerar – det vill säga vilka konsekvenser det får för samhället och vilka möjligheter som går förlorade om en förändring av energisystemet inte blir av eller sker i för långsam takt.

+

2. Använda befintliga verktyg inom samhällsplanering

Genom att använda sig av sina verktyg inom samhällsplanering kan kommunen möjliggöra för ny elproduktion och eldistribution. Detta gäller särskilt planarbetet med översiktsplan och detaljplaner eftersom ett kraftigt utbyggt elsystem innebär en ökad mark- och vattenanvändning.

Att arbeta strategiskt med samhällsplanering är av stor betydelse. Samhällsplanering kan förutom att möjliggöra för ny elinfrastruktur även användas för att skapa ett mer resurseffektivt samhälle.

+

3. Vara en samlande och aktiv part i samverkan med andra

Energiomställningen kommer att påverka många olika verksamheter och delar av samhället. Kommunen kan fungera som en samlande nod och öka medvetenheten inom både kommunorganisationen och bland kommuninvånarna om varför och hur elektrifieringen av samhället kan gå till.

Förflyttningen förutsätter också tydliga roller, tydligt ledarskap och ökad samverkan internt och externt med andra kommuner, länsstyrelse, region, vissa myndigheter samt de olika aktörerna inom energisystemet och näringslivet. Det handlar dels om att konkret beskriva behov, dels konstruktivt bidra till att lösa aktörers behov där kommunen har rådighet.

Samverkan och förankring

+

4. Bidra till att säkerställa en trygg energiförsörjning

Kommunen har ett geografiskt samordningsansvar när det gäller att trygga energiförsörjningen, vilket är en viktig del av totalförsvaret. Det innebär att kommunen ska samverka med och mellan olika aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet både till vardags och i kristider. Vilka aktörer som bör samverka kan skilja sig mellan kommuners förutsättningar men ett bra verktyg för att identifiera dessa är i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Eftersom en betydande del av energiförsörjningen ägs och drivs av privata aktörer är det här som en stor del av beredskapen behöver finnas. Kommunen behöver ha en bra dialog för att stötta dessa aktörer i sitt beredskapsarbete. Genom en god dialog får kommunen en bra bild över hur energiberedskapen ser ut i kommunen. Kanske behövs det riktade insatser, nätverksträffar, informationskampanjer eller något annat? Här är det viktigt att energiplaneringen växelverkar med kommunens beredskaps- och näringslivsarbete.