Biobränsle

Biobränslen kan räknas som en förnybar energikälla om de uppfyller hållbarhetskriterierna. Bränsleförsörjningen består av både inhemska och importerade bränslen.

Biobränslen från Sverige är till största delen restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk. Biobränslen finns både i fast form som till exempel avfall och trä, flytande form som till exempel bioetanol och biodiesel, samt i gasform som biogas. Ett tips är att kartlägga vilka och hur mycket biobränslen det finns tillgång till i kommunen.

Det har tagits fram hållbarhetskriterier för att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara.

Lagen om hållbarhetskriterier

Mix av bränslen ökar beredskapen

Det är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv att man har olika bränslen, beroende på tillgång. Risken för försörjningsstörningar bedöms som större för importerade bränslen, primärt kopplat till en mer omfattande logistik, medan förnybara bränslen kan ha mindre robusthet i försörjningskedjan. En kortvarig kris- eller krigssituation skulle troligen kunna lösas med en ökad lokal eller regional lageruppbyggnad. Vid kris skulle torv kunna vara ett alternativ att elda. Torv bör dock betraktas som fossilt då det tar lång tid att nybilda.