Planera för elnätsutbyggnad

I översiktsplaneringen behöver kommunen ha kunskap om hur systemet för elförsörjning är uppbyggt och i vilken omfattning det finns elproduktion.

I planeringsarbetet bör kommunen ta reda på om det finns kapacitet att ansluta nya stora abonnenter till elnätet eller om det råder kapacitetsbrist. Detta är särskilt viktigt i relation till planerad nybyggnation och utbyggnad av förnybar elproduktion, men det är också viktigt att ha en uppfattning om vilken kapacitet som finns för att ta emot nya ”okända” etableringar i kommunen. Vissa elintensiva industrier samt storskalig elproduktion är ofta uppkopplade på regionnätet.

I ett tidigt skede av planeringen är det lämpligt att kommunen inleder en dialog med elnätsföretagen eftersom de kan bidra med information om förutsättningar, begränsningar och möjligheter för elförsörjning.

Med ett ökande elbehov behöver det finnas ett fysiskt utrymme för elnätsutbyggnad utifrån ett såväl lokalt som regionalt och nationellt perspektiv. I den fysiska planeringen behöver kommunen därför planera för att det finns rätt förutsättningar för en god elförsörjning. De behöver även ta hänsyn till att elnätsanläggningarna inte påverkar människors säkerhet eller hälsa. Tillstånd för nya kraftledningar ges av Energimarknadsinspektionen.

Att planera för ny elproduktion lokalt minskar behoven och kostnaderna för utbyggd elnätsinfrastruktur.