Tillstånd för kärnkraft

För att få uppföra ett nytt kärnkraftverk krävs tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken. Även kommunen och regeringen behöver ge tillstånd för den kärntekniska anläggningen. 

Den som söker tillstånd för att uppföra ett nytt kärnkraftverk ansvarar för framtagande av underlag och ansökan enligt såväl miljöbalken som kärntekniklagen.

Ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen

Verksamhetsutövaren ska skicka in ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen vid samma tidpunkt. Ansökan prövas enligt kärntekniklagen och miljöbalken och under processens gång sker en samordning mellan de parallella prövningarna.

Nationellt samråd

Under beredningen av ansökan hämtas yttranden från berörda statliga myndigheter in. När Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen anser att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är komplett så kan allmänheten ta del av ansökningshandlingarna och lämna synpunkter i ärendet.

Internationella samråd

En ansökan om att uppföra ett nytt kärnkraftverk kräver även internationella samråd.

Meddela grannländerna

Det finns en överenskommelse mellan de skandinaviska länderna att meddela varandra i säkerhetsfrågor som rör kärntekniska anläggningar. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att förse myndigheterna i våra grannländer med relevant material i god tid så att de kan lämna synpunkter innan beslut fattas.

Ministeriell noteväxling om riktlinjer för kontakt i säkerhetsfrågor rörande kärnenergianläggningar (regeringen.se)

Samråd om miljökonsekvenser

Enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket informera andra länders ansvariga myndigheter om den planerade verksamheten, om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i det landet. Den berörda staten och dess allmänhet ska då få möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om ansökan och miljökonsekvensbedömningen.

Esbokonventionen (naturvardsverket.se)

Samråd om deponering av radioaktivt avfall

Enligt Euratomfördraget är varje medlemsstat skyldig att underrätta Europeiska kommissionen om sina planer för deponering av radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten begär in underlag från den sökande och skickar detta till departementet som underrättar Europeiska kommissionen.

Fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen (europa.eu)

Kommunal tillstyrkan

Kommunen där verksamheten planeras har absolut vetorätt enligt miljöbalken så ett tillstyrkande eller avstyrkande i ärendet krävs för att regeringen ska kunna fatta beslut.

Beslut

Efter att mark- och miljödomstolen prövat ansökan och Strålsäkerhetsmyndigheten lämnat sitt yttrande prövas ärendet av regeringen. Den aktuella kommunen behöver även komma med ett tillstyrkande eller avstyrkande i ärendet. Regeringen beslutar sedan i ärendet enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen, samt beslutar om de tillståndsvillkor som Strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit i sitt yttrande.

Nya prövningar för att meddela villkor

Efter att regeringen gett tillstånd så sker ytterligare prövningar för att meddela villkor enligt miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen.
Enligt kärntekniklagen ska Strålsäkerhetsmyndigheten föreslå tillståndsvillkor för kärntekniska anläggningar i syfte att möjliggöra en flerstegsprövning. Det innebär generellt att Strålskyddsmyndigheten måste godkänna att anläggningen

  1. får börja uppföras
  2. tas i provdrift
  3. tas i rutinmässig drift