Solcellers miljöpåverkan och återvinning

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen.

Miljöpåverkan vid tillverkningen beror bland annat på att världsmarknaden till 97 procent består av kiselsolceller. Kisel är vanligt förekommande i jordskorpan men mycket energikrävande att utvinna och rena. I dagsläget tillverkas majoriteten av världens solceller i Kina där en stor del av energin som används vid tillverkningen är fossil.

I en svensk kontext tar det ungefär två till tre år för en solcellsanläggning att producera lika mycket energi som det går åt för att tillverka, transportera och driva den. Det kallas för ”energiåterbetalningstid” och varierar beroende på hur tillverkningen ser ut och var solcellerna används.

Miljöfördelar vid elproduktion

En solcellsanläggning har en generellt beräknad livstid på 25 – 30 år och bidrar till flera miljöfördelar under tiden den är i drift. Den största fördelen är naturligtvis att solcellerna producerar el från förnybar energi, men elproduktionen har också fördelen av att vara tyst och därmed inte störa omgivningen. Dessutom sker elproduktionen och elanvändningen nära varandra vilket minskar överföringsförluster i elnäten. I de fall solcellerna placeras på hustak tar produktionen inte heller någon ytterligare mark i anspråk.

Generellt har solceller lägre koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme än många andra kraftslag.

Rapport: Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning i olika solcellsmoduler i projektet Klimateffektiv solenergi, Rise Research Institutes of Sweden

Återvinning av solcellspaneler

I Sverige och inom EU omfattas återvinning av solceller av ett direktiv som reglerar återvinning av elektroniska produkter, WEEE-direktivet. Det innebär att alla som säljer solceller på den europeiska marknaden omfattas av ett producentansvar som ska säkerställa att produkten återvinns. Återförsäljaren eller producenten ska också informera konsumenten om var produkten ska lämnas när den är uttjänt.

Nedmontage eller byte av paneler görs normalt av ett installationsföretag på ägarens beställning. Arbete som inte kräver elbehörighet kan genomföras av annan aktör. Är det någon enstaka panel som inte fungerar längre ska den lämnas till en återvinningscentral som del av elskrotsinsamlingen. Är det ett större antal paneler kan dessa köras direkt till en återvinningsanläggning med hjälp av en producentansvarsorganisation.

Utredning för en mer cirkulär hantering

Energimyndigheten har tagit fram flera förslag på åtgärder för att främja ett mer hållbart och cirkulärt omhändertagande av solcellspaneler. Till exempel bör regeringen utreda om miljösanktionsavgifter ska införas för producenter av elutrustning som inte är anmälda till Naturvårdsverket och inte är anslutna till en producentansvarsorganisation. Ett annat förslag är att införa ett nationellt register för solcellsanläggningar med syftet att samhället ska kunna göra bra bedömningar och planering för ett cirkulärt omhändertagande av solcellsanläggningarna.

Utredning från 2024 om cirkulär hantering av vindturbinblad och solcellspaneler