Elektrifiering i transportsektorn

Kommunen kan i sin energiplan eller i en separat strategi hantera frågor om hur den vill främja elektrifiering av vägtransporter och utbyggnad av laddinfrastruktur.

Kommunen kan undersöka möjligheten att låta publik laddinfrastruktur i första hand finansieras av privata aktörer eller ett kommunalt bolag. Utifrån sin lokalkännedom kan kommunen peka ut lämpliga platser för laddinfrastruktur. I och med att ledningsdragning kan utgöra en stor del av kostnaden för etablering av en laddstation så är det en fördel om laddstationen kan placeras där det finns bra förutsättningar för utmatning från elnätet. Därför bör kommunen samverka med lokalnätsbolaget vid utpekande av lämpliga platser för laddstationer.

Kommunen bör i dialog med bland annat laddoperatörer och lokalnätsbolag fundera på hur god tillgång till laddinfrastruktur skapas för boende som saknar möjlighet till laddning inom fastigheten. De är ofta hänvisade till publik laddinfrastruktur eller möjligen att kunna ladda på sin arbetsplats.

Kommunala bolag såsom energibolag, bostadsbolag, fastighetsbolag eller parkeringsbolag kan satsa på investeringar i laddinfrastruktur. Det finns olika typer av stöd till finansiering av laddinfrastruktur att söka via bland andra Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Elektrifierade transporter en effektutmaning

Elektrifieringen av fordonsflottan innebär framför allt en effektutmaning. Beroende på när, var och hur fordon laddas påverkas elnätet på olika sätt. Verksamheter som kan få stor påverkan är publika laddstationer för snabbladdning, logistikcentra och bussdepåer då effektuttaget från dessa kan bli mycket högt vid tillfällen då fordon ska laddas samtidigt med höga effekter. Placeringen av dessa har därmed en stor påverkan på det lokala effektbehovet och i sin tur elnätet. Detta är något som är viktigt för kommunen att ha med sig i sitt arbete med fysisk planering.

Även hamnar kan utvecklas till platser med stora effektuttag för att förse fartyg med landström eller laddström, att ladda elektriska arbetsfordon i hamnområdet samt att ladda tunga elektriska lastbilar som trafikerar hamnen. Det kan även finnas tung industri i området som har avsikt att elektrifiera sina processer. På längre sikt kan även flygplatser stå för ökade effektuttag.

Dagens elnät är i många fall inte dimensionerade för de effektuttag som depå- och snabbladdning av tunga fordon kommer att behöva framöver. Det kommer att behövas förstärkningar av elnätet på många håll. Lokala energilager kan vara en lösning för att hålla nere effektuttagen och därmed undvika att behöva göra eventuella nätförstärkningar samtidigt som kostnaden för effektabonnemanget hos nätägaren kan hållas nere.

Vid ett scenario där det inte finns tillgång till el kan det vara bra att vara förberedd genom att i sin fordonsflotta ha några fordon som går på till exempel biogas eller att säkerställa att det finns reservkraft för att ladda de bilar som måste rulla för att samhällsviktiga verksamheter ska fungera. Det är viktigt att planera för hur fordonsflottan ska användas på bästa sätt om inte alla transporter kan utföras.