Tillstånd för vindkraft inom svenskt territorialvatten

För att få bygga vindkraft inom svenskt vatten behövs flera typer av tillstånd. Miljöbalken är central i prövningen.

Den som söker tillstånd för vindkraft inom svenskt territorialvatten ansvarar för att ta fram underlag till prövningen.

Så går en tillståndsprövning enligt miljöbalken till, Naturvårdsverket

Samråd med berörda parter

Processen med ansökan för miljöfarlig verksamhet inleds med att verksamhetsutövaren genomför ett samråd med berörda parter, till exempel länsstyrelsen och närboende.

Ansökan till mark- och miljödomstolen

Efter genomförda samråd sammanställer verksamhetsutövaren ansökan som ska ta hänsyn till förhållanden som framkommit i samrådet. Verksamhetsutövaren lämnar in ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse till mark- och miljödomstolen.

Parallella processer

Utöver tillstånd från mark- och miljödomstolen är det även andra tillstånd som behöver ansökas om. Till exempel rådighet över vattenområde, elnätskoncession och undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. 

Handläggning av ansökan

Mark- och miljödomstolen bereder ansökan och tar in synpunkter från länsstyrelsen och andra sakägare. Mark- och miljödomstolen gör en bedömning om ansökan behöver kompletteras. När ansökan bedöms vara komplett skickas den ut på remiss till berörda parter. 

Kommunal tillstyrkan och tillstånd för vattenverksamhet

För att tillstånd ska kunna ges behöver verksamhetsutövaren söka tillstånd för vattenverksamhet samt kommunal tillstyrkan från den eller de kommuner där vindkraftparken är belägen. 

Beslut

När remisstiden är över fattar mark- och miljödomstolen beslut. Vid prövningen görs bland annat en avvägning gentemot andra allmänna intressen Tillstånd som ges är tidsbegränsade och förenade med villkor, som beskrivs i beslutet. Sakägare, till exempel verksamhetsutövaren, kan överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. Vidare överklagan kan sedan ske till Högsta domstolen. 
 
+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov

På Boverkets webbplats finns information om bygglov för vindkraftverk

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.