Att ta fram en energiplan

I den här delen av vägledningen ger vi tips på hur kommunen kan tänka kring arbetssätt och hur en energiplan kan se ut. Det är upp till varje kommun att sätta sin prägel på arbetet utifrån lokala förutsättningar och behov.

En person sitter framför en dator

Foto: Mostphotos

För att få till ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med energiplanering behöver energiplanen hållas aktuell genom uppföljning, utvärdering och uppdatering. Det är viktigt med flera olika kompetenser för att få ett så bra kunskaps- och planeringsunderlag som möjligt. Det behöver även finnas en ambition om bred förankring, både inom kommunen samt med relevanta aktörer utanför kommunens organisation. Att till exempel involvera det lokala energibolaget, oavsett om det är kommunalt eller inte, är önskvärt i ett tidigt skede. Det ger möjlighet för olika aktörer att ge sin syn på energiplanen och att känna delaktighet. På så sätt kan energiplanen bli ett dokument som löpande används och bidrar till förbättringar.

Tidigt i processen är det bra att tänka på hur medborgare och organisationer ska involveras. Om energiplanen tas fram i samverkan med arbetet med översiktsplanering sker den dialogen lagstadgat och naturligt.