Robusta elnät

Elförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna och en förutsättning för att de flesta verksamheterna ska kunna upprätthållas. Därför är det viktigt att vara medveten om risker för störningar och planera för dem.

Vi har aldrig varit så elberoende som vi är idag. Och samtidigt som vi i grunden har ett välutvecklat och robust elnät, finns det alltid risk för störningar. Erfarenheter från kriget i Ukraina visar på vikten av en väl utvecklad och dimensionerad reparationsberedskap inom elförsörjningen, eftersom den är svår att skydda mot fysiska attacker från angripare. Motsvarande principer behöver gälla för övrig energiförsörjning, det vill säga att det finns en väl avvägd balans mellan att å ena sidan vidta åtgärder för att skapa robusta och motståndskraftiga energisystem, å andra sidan en väl utvecklad och dimensionerad förmåga att hantera konsekvenser av störningar och avbrott när dessa väl uppstår.

Lokal- och regionnätsbolagen arbetar bland annat med att förstärka och vädersäkra elnätet för att öka försörjningstryggheten. Att vädersäkra elnätet innebär att elkablar grävs ner där det är möjligt eller byter till isolerade luftledningar.

Styrel

Det krävs noggrann planering för vad som ska göras i en situation där elen inte räcker till. Styrel står för ”styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer” och är en process för att möjliggöra att samhällsviktiga verksamheter kan prioriteras vid en eleffektbrist. Grunden i styrelplaneringen är att identifiera elberoende samhällsviktiga verksamheter och prioritera dessa i olika prioritetsklasser. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys kan användas som grund i arbetet. Styrel är ingen garanti för att alla samhällsviktiga användare kommer att få el. Alla verksamheter måste själva ha beredskap för att klara av ett elavbrott.

Styrel