Tillstånd för vindkraft inom svensk ekonomisk zon

Havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon ger regeringen tillstånd till, enligt lagen om svensk ekonomisk zon.

Miljöbalken är central i prövningen av hasbaserad vindkraft.

Så går en tillståndsprövning enligt miljöbalken till, Naturvårdsverket

Samråd med berörda parter

Processen med ansökan för miljöfarlig verksamhet inleds med att verksamhetsutövaren genomför ett samråd med berörda parter, till exempel länsstyrelsen och andra verksamhetsutövare i havet.

Ansökan till regeringen

Efter genomförda samråd sammanställer verksamhetsutövaren ansökan som ska ta hänsyn till förhållandet som framkommit i samrådet. Verksamhetsutövaren lämnar in ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse till Regeringskansliet.

Handläggning av ansökan

Regeringen kan delegera handläggningen till en länsstyrelse. Ansökan kan behöva kompletteras. När ansökan bedöms vara komplett skickas den ut på remiss till berörda parter.

Beslut

Efter remisstidens slut fattar regeringen beslut. Tillstånd som ges är tidsbegränsade och förenade med villkor, som beskrivs i beslutet. Regeringens beslut kan enbart överklagas för rättsprövning, det vill säga om beslutet strider mot någon rättsregel. Överklagan görs till Högsta förvaltningsdomstolen.
 
+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.